Artikkel

Vi har spurt noen representanter for de fagmedisinske foreningene hvordan deres forening har merket overgangen til fagmedisinsk forening så langt, og hva foreningene legger opp til i 2008?

Mette Bratt, ny leder i Norsk Forening for Otorinolaryngologi Hode-/Halskirurgi:

Mette Bratt

– Vi har merket at det har blitt flere møter, både med Legeforeningen og faglige møter, og flere høringer. Med statusen som fagmedisinske forening blir det vi sier tillagt enda mer vekt. Foreningen har også fått hjelp til mer tekniske og praktiske ting, som innkreving av kontingent. Samtidig har fagforeningsarbeid og politisk arbeid blitt mer underordnet. I 2008 ser vi for oss å styrke forskningsarbeidet, fagutviklingen og samarbeidet med andre behandlingsnivå, som primærhelsetjenesten, og tilliggende spesialiteter. God kommunikasjon er viktig for å sikre at pasientene får rett behandling og med rett logistikk. Revirtenkning må unngås. Vi ønsker også å styrke fagutviklingen ved blant annet å satse mer på utvalgene og ha flere møter mellom styret og dem.

Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin:

Gisle Roksund

– Vår forening har merket en betydelig endring til det bedre med bl.a. samling og koordinering av allmennmedisinske fagutviklingsressurser, større medlemsmasse, og nærmere samarbeid med og større innflytelse innad i Legeforeningen. I 2008 vil vi prioritere arbeidet med å legge et godt faglig, kvalitetsmessig og utdanningsmessig fundament for framtidig allmennmedisin gjennom prosjektet Allmennmedisin 2020, økt rekruttering til faget, økt fokus på forskning og fagutvikling i allmennmedisin, og fortsatt høyt engasjement i løpende saker som har betydning for norsk allmennmedisin.

Lill Mensen, Norsk geriatrisk forening:

Lill Mensen

– Vi blir i større grad bedt om å sitte i utvalg, og bedt om uttalelser. Foreningen har merket en betydelig styrking av økonomien – i 2007 ble den for første gang helt løsrevet fra legemiddelindustrien. Nå er utfordringen å bruke midlene på best mulig måte. Vi har blant annet mulighet til å gi delstøtte til norske geriatrikere som vil ta europeisk forskningsutdannelse. Kontakten med spesialitetskomiteen har blitt styrket, og vi har også bedret det internasjonale samarbeidet – vi er med i flere EU-foreninger. I 2008 vil vi se på hvordan vi kan stimulere forskning, og styrke samarbeidet med legene i spesialisering. Vi har blant annet hatt en nettløsning med foredrag, GerIT, som vi vil videreutvikle. Foreningen er også medarrangør for Nordisk gerontologi-konferanse i Oslo i mai 2008.

Rolf Kirschner, leder i Norsk gynekologisk forening:

Rolf Kirschner

– Foreningen er mer involvert i Legeforeningens arbeid nå enn tidligere, og mer integrert i landsrådet. Vi får masse høringer og tiltak å uttale oss om, som vi gjør en betydelig innsats på. Det er også fint med innkreving av kontingent og mulighet til å sende ut e-post til alle medlemmene. Men det drivet det var under overgangen til fagmedisinske foreninger for ett år siden på å utvikle slike tjenester, må holdes oppe. Vi ser nå også at det kommer en ny, felles grafisk profil for Legeforeningen og underforeningene, og det gir jo enhet på en annen måte enn før. Med styrkingen av det faglige arbeidet i Legeforeningen, mener jeg det er en selvfølge at foreningen setter foten ned og krever at det faglige tillegges mer vekt enn det økonomiske når beslutninger tas i helsevesenet. I 2008 blir det blant annet jobbing med en mer enhetlig fødsels- og svangerskapsomsorg, intern debatt om dette feltet på lokalsykehus, fornye veiledere og styrke websiden.

Anbefalte artikler