Steroider gir ingen bedret overlevelse i nyfødte

Det viser Ketil Størdal og Jon Lunde i en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet.

Positive effekter på kort sikt

På kort sikt er effekten av glukokortikoider ved bronkopulmonal dysplasi positiv, med kortere varighet av respiratorbehandling og redusert oksygenbehov. Sannsynligvis har de kortsiktige positive effektene av steroider som klinikeren erfarer vært en medvirkende årsak til den utstrakte bruken som har funnet tidligere.

Men alvorlige bivirkninger gjør at overlevelsen ved 40 ukers svangerskapsalder ikke er noe høyere. Kortsiktige bivirkninger inkluderer hyperglykemi, hypertensjon, tarmblødning, og tarmperforasjon.

Økt risiko for cerebral parese

Når man gir steroider tidlig er det en signifikant økning i risikoen for cerebral parese. Av syv premature barn som får steroider, vil en av de seks overlevende utvikle cerebral parese. Det er også høyere risiko for unormale nevrologiske funn og kognitiv utvikling på lang sikt.

- På lungefunksjon, vekst og metaboliske forhold senere i barnealderen er det ingen sikker effekt av tidlige steroider, sier forfatterne.

Langtidsoppfølging viktig

Forfatterne konkluderer at på bakgrunn av erfaringene fra steroidstudiene er det også grunn til å reflektere over terapeutisk praksis i pediatrien i et større perspektiv.

- Konsekvenser av ubehandlet sykdom må veies opp mot potensielle skadevirkninger av potente behandlingsformer som går langt utover observasjonstiden for selv de mest samvittighetsfullt utførte studier – langtidsoppfølging og livsløpsperspektiv bør være normen i kliniske studier med barn.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media