Skal verdien av privat legepraksis deles ved skilsmisseoppgjør?

Det sier Elisabeth Huitfeldt i Rett og urett i siste nummer av Tidsskriftet. Hvis legepraksisen ble etablert før ekteskapet kan verdier knyttet til den holdes utenfor delingsgrunnlaget. Men hvis den ble etablert i løpet av ekteskapet skal verdiene deles likt mellom ektefellene, med visse unntak.

Trenger ”sterke grunner” for skjevdeling

I følge ekteskapsloven §59 tredje ledd kan en ektefelle gis rett til å holde utenfor delingen hele eller deler av verdien av felleseiet dersom ”sterke grunner” taler for det.

- Det skal mye til for å nå frem med skjevdelingskrav etter §59 tredje ledd. Det foreligger en dom fra Høyesterett der legens krav om skjevdeling av legepraksisens verdi etter denne bestemmelsen ikke førte frem, sier Huitfeldt.

I denne saken la Høyesterett vekt på at ekteskapet hadde vart i 23 år og at legens ektefelle hadde vært med på å bygge opp praksisen ved å arbeide i klinikken de første tre og et halvt år etter at den ble etablert.

Kan immaterielle verdier holdes utenfor?

Hvis det ikke er grunnlag for skjevdeling, kan det allikevel reises spørsmål om hvordan en legepraksis skal verdsettes. Verdiene knyttet til en privat legepraksis kan deles inn i materielle verdier, som f.eks. inventar og utstyr, og immaterielle verdier. Immaterielle verdier er omtalt som ”verdien av opparbeidet praksis” i rammeavtalene for fastleger og avtalespesialister.

Materielle verdier skal deles likt mellom partene, men det kan reises spørsmål om det er grunnlag for å holde immaterielle verdier utenfor, fordi slike verdier gjerne vil være opparbeidet på grunnlag av den enkelte legens personlige faglige kvalifikasjoner.

- Spørsmålet om den fulle omsetningsverdi skal legge til grunn, uten fradrag for immaterielle verdier, vil bero på en konkret vurdering av legens tilknytning til virksomheten. Etter dagens rettstilstand er det uklart hva som skal til for at en domstol vil komme til at det foreligger et tilknytningsforhold av en slik karakter at immaterielle verdier skal holdes utenfor verdifastsettelsen, konkluderer Huitfeldt.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media