Flere hjerteinfarkter ved antiretroviral hivbehandling?

I en prospektiv studie med 23 000 hivpositive personer sammenliknet man forekomsten av hjerteinfarkt i to grupper som fikk antiretrovial behandling. Hos de som hadde brukt proteasehemmere i minst seks år, økte forekomsten fire ganger så mye som blant dem som fikk ikke-nukleosidreverstranskriptasehemmere. Det meste av effekten forsvant etter justering for lipidnivå og andre kjente risikofaktorer.

Les hele saken:
Flere hjerteinfarkter ved antiretroviral hivbehandling?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media