Færre legevaktbesøk etter fastlegereformen

Legevakten brukes til mer enn påtrengende nødvendig helsehjelp som er utgangspunkt for tjenesten, men fastlegen foretrekkes fremfor legevakten. Det viser en studie publisert i Tidsskriftet nr. 1/2007. God tilgjengelighet til fastlegen på dagtid reduserer bruken av legevakt. Studien viser at både leger og innbyggere har tilpasset seg fastlegereformen. I 1989 omfattet sykebesøkene ved legevakt 25% av alle møter mellom lege og pasient, mot 11% i 2002.

Hensikten med studien var å bedre innsikten i hva som påvirker bruk av legevakt og å vurdere om innføringen av fastlegeordningen har fått betydning for legevaktsøkningen. Ivar Halvorsen i Stavanger kommune og kolleger baserte studien på stavangerbefolkningens bruk av legevakt på kveldstid.

Brukt til mer enn akutt hjelp

Konsultasjons- og sykebesøksraten steg hvert år fra 1989 til 1997. Fra 1997 til 2002 var det en jevn absolutt nedgang på 5,5%. Forfatterne konkluderer med at legenes muligheter og vilje til å tilby god tilgjengelighet på dagtid har stor virkning på bruk av legevakt til annet enn akutt nødvendig helsehjelp. Legevakttjenesten er stort sett til for å dekke behov for øyeblikkelig hjelp, men blir i virkeligheten ofte brukt til mer enn det.

Nedgangen i legevaktsøkningen etter 1997 falt sammen med at 20 leger gikk over fra fastlønn til avtaledrift. Det har tidligere blitt vist at leger med driftsavtaler fyller dagene sine med flere konsultasjoner. Opprettelse av nye legestillinger hadde ikke noen liknende effekt. Det ser derfor ut til at en moderat kapasitetsøkning hos mange leger har større betydning enn økning i antall stillinger.

Da fastlegeordningen ble innført, ble legetjenesten styrket med sju nye stillinger.

- Disse legene fikk straks en praksisstørrelse på linje med de etablerte legene, som fikk en tilsvarende avlastning i sin arbeidsbyrde. Legenes faktiske mulighet for å ivareta behovet for øyeblikkelig hjelp til egne listepasienter ble dermed bedre. Dette mener vi er den viktigste forklaringen på nedgangen på 10% i legevaktsøkningen de første 17 månedene etter at fastlegeordningen trådte i kraft, sier Halvorsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media