Nytt om navn

Lise Berit Johannessen, Gunn Marit Seberg, Gunn Marit Seberg, Gunn Marit Seberg, Gunn Marit Seberg Om forfatterne
Artikkel

Prisdryss til leger under Legeforeningens landsstyremøte 2007

Prisvinnere 2007. Fra venstre Bjørn-Inge Gustafsson, Dag Sørlie, Kirsten Muri Boberg, Hans Magne Gravseth og Tomas Helle-Valle. Foto Lisbet Kongsvik

Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats, Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten, to studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond og Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble delt ut under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte på Kongsberg tirsdag 22. mai.

Overlege Kirsten Muri Boberg (f. 1953) ved Seksjon for fordøyelsessykdommer, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet ble tildelt Marie Spångberg-prisen på 40 000 kroner. Hun mottok prisen for en artikkel som omhandler nytten av børstecytologisk prøve fra gallegangene for å diagnostisere gallegangskreft. Børstecytologi består i at man skaffer celler fra gallegangene. Ved å studere disse i mikroskop kan man påvise kreft og forstadier til kreft. Artikkelen med tittelen «Diagnostic benefit of biliary brush cytology in cholangiocarcinoma in primary sclerosing cholangitis», ble publisert i Journal of Hepatology i 2006.

Avdeling for hjerte-, lunge- og karkirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge ved professor Dag Sørlie (f. 1942) og overlege Rolf Busund (f. 1955) fikk kvalitetsprisen for spesialisthelsetjenesten på 30 000 kroner for prosjektet «Tilrettelagt informasjon til pasienter til planlagt koronarkirurgi». Avdelingen har på bakgrunn av egne erfaringer og dokumenterte internasjonale erfaringer foretatt en prospektiv og randomisert studie av pasienter som fikk utført planlagt koronarkirurgi, mellom september 1998 og mai 2001. Arbeidet ble publisert i Patient Education and Counseling i 2007.

Overlege dr.med. Bjørn Inge Gustafsson (f. 1965) ved St. Olavs Hospital, Trondheim og lege og doktorgradsstudent Thomas Helle-Valle (f. 1966) ved Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet mottok begge reisestipend på 85 000 kroner hver.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin 2007 gikk til forfatterne av artikkelen «Risikofaktorer for ulykkesskader i bygge- og anleggsbransjen». Prisen er på 30 000 kroner. Forfatterne er stipendiat Hans Magne Gravseth (f. 1967), Statens arbeidsmiljøinstitutt, forsker Johan Lund (f. 1978) og seniorrådgiver Ebba Wergeland (f. 1946), begge Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, Artikkelen ble publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 4/2006.

Kvinnelig direktør for Helse Sør-Øst

Bente Mikkelsen (f. 1959) er per 21. mai 2007 ansatt som administrerende direktør for den fusjonerte helseregionen Helse Sør-Øst. Hun begynte i den nye stillingen umiddelbart. Helse Sør-Øst med sine 57 000 ansatte blir Norges største arbeidsplass. Den nye helseregionen ble etablert fra 1. juni.

– Styret bedømmer Bente Mikkelsen som best kvalifisert. Ut fra det omfattende ansvarsspenn kreves et utstrakt samspill med de øvrige ledd i virksomheten. Mikkelsen har stor evne til å skape entusiasme, forståelse for beslutninger og eierskap til prosesser. I kraft av evne til bred involvering og team-bygging, mener styret at hun vil kunne engasjere og mobilisere medarbeiderne, og dermed realisere formålet med etableringen av Helse Sør-Øst, står det i en pressemelding fra styret i Helse Sør-Øst.

Årets Orkidépris

Professor Jon Lekven (f. 1941) ved Institutt for kirurgiske fag ved Universitetet i Bergen er hedret med Orkidéprisen for 2007. Lekven fikk prisen fordi han er en løsningsorientert forskningsleder, har et våkent øye for forskningsrekrutter og forskningsmiljøer som strever, samt at han er opptatt av at kreativitet ikke bare skapes i det faglige vitenskapelige miljø, men også i kontakt med annen kultur og litteratur.

Prisen er den fremste anerkjennelsen som blir gitt personer som har skapt forskningsmiljøer og ivaretatt legeforskernes kår i Norge. Orkidéprisen for fremragende innsats ved å fremme legers interesser deles hvert år ut av Foreningen Leger i vitenskapelige stillinger. Årets pris ble delt ut på foreningens årsmøte i Tromsø 19. april.

Lærum corresponding fellow i Skottland

Visepreses i Det norske VidenskapsAkademi, professor Ole Didrik Lærum (f. 1940), er innvalgt som corresponding fellow i The Royal Society of Edinburgh. Dette er Skottlands nasjonale vitenskapsakademi for alle fagdisipliner og er ett av de mest prestisjetunge og tradisjonsrike vitenskapsakademier i Storbritannia. Til daglig arbeider Lærum ved Gades Institutt ved Universitetet i Bergen og ble innvalgt på grunn av sine internasjonale arbeider innen celle- og kreftforskning.

Norsk professor leder for stipendpanel

Professor Lars Walløe (f. 1938) ved Universitetet i Oslo skal som den eneste norske professoren lede panelet som vil vurdere hvem som får startsstipend fra Det europeiske forskingsrådet (ERC) innenfor bruksrettet biologi. Walløe vil mest sannsynlig være med på å dele ut ti stipender som hver vil være på mellom 100 000 og 400 000 euro. Stipendene vil gå til yngre og lovende forskere fra ett til ni år etter at de har avsluttet den første doktoravhandlingen sin.

Anbefalte artikler