Anbefaler MR ved hodetraume

Derfor er det viktig å gi pasienter med både moderate og alvorlige hodetraumer MR-undersøkelse, slik at de kan få korrekt diagnose og oppfølging, skriver Anne Vik, Kjell Arne Kvistad, Toril Skandsen og Tor Ingebrigtsen i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Mer sensitiv

– CT er enkelt å bruke i en akuttsituasjon, og er også førstevalg ved hodeskader, men det er ikke alltid at skaden vises. Dersom det ikke er samsvar mellom CT-funn og kliniske funn anbefales MR-undersøkelse. MR gir bedre kontrastoppløsning enn CT, og er en mer sensitiv undersøkelse, sier overlege Anne Vik til Tidsskriftet.

Hun arbeider ved Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital og Institutt for nevromedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

Kostbar undersøkelse

En økt bevissthet rundt fordelene ved MR-undersøkelse vil trolig føre til økt bruk. Men dette er en kostbar undersøkelse som også krever spesialkompetanse fra fagpersonell.

– Det er nok mye av grunnen til at det er blitt brukt så lite, at det har en del praktiske og ressursmessige ulemper. Derfor anbefaler vi kun MR ved moderate og alvorlige hodeskader, ikke rutinemessig ved lette. Dette er i samsvar med internasjonale anbefalinger, sier Vik.

Høy dødelighet

Trafikkulykker er den hyppigste årsaken til diffus aksonal skade, og aksonene ødelegges ofte flere timer eller døgn etter ulykken. Pasienten er gjerne først bevisstløs, deretter desorientert, for så helt eller delvis å gjenvinne kognitiv funksjon. Varigheten av disse fasene varierer med skadens alvorlighetsgrad, men ved alvorlig diffus aksonal skade dør over halvparten av pasientene i den første fasen. De som overlever har ulike symptomer. Det kan ta lengre tid for dem å bearbeide informasjon, de bruker lengre tid på mentale oppgaver, klarer ikke gjøre flere ting samtidig og blir lettere mentalt slitne. Hukommelsesproblemer er heller ikke uvanlig.

Trenger mer kunnskap

Ifølge Vik trengs det mer forskning på området, blant annet om sammenhengen mellom MR-funn og funksjon.

– Vi trenger mer kunnskap om tolkning av MR-funnene, for å kunne si noe om prognose og langtidsresultater. Hvilke konsekvenser vil skaden få for pasienten og de pårørende? Det trengs også mer forskning rundt bruk av MR ved lette hodeskader, sier Vik.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media