Styrker satsingen på global helseforskning

Myndighetenes nye satsing på vaksinasjonsforskning vil styrke Norges rolle innen begge feltene, ifølge Norges forskningsråd.

500 millioner

Regjeringen har tidligere bevilget 500 millioner kroner årlig til vaksineorganisasjonen Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi), noe som fikk hederlig omtale på lederplass i The Lancet tidligere i år. Fra i år skal 50 av de bevilgede millionene brukes til styrking av vaksinerelatert forskning i Norge.

To forskningsprogrammer

Denne bevilgningen gjør at forskningsprogrammet –Global helse– er utvidet og også har byttet navn. Det nye navnet er Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC). Programmet består av to delprogrammer; Global helseforskning (2005-2010) og Vaksinasjonsforskning (2006- ) Begge vil ha flere utlysninger for forsker- og brukerstyrte prosjekter over de neste årene. Et nytt programstyre bestående av nordiske medlemmer representerer både industrien, departementene og fagmiljøene.

Vaksiner og helseforskning

Målet med Global helseforskning er at Norge innen 2010 skal bruke 10 % av helseforskningsmidlene på sykdommer som står for 90 % av den globale sykdomsbyrden, slik flere andre land gjør. I dag brukes kun 5 % til dette. Global helseforskning har per i dag et budsjett på 11 millioner kroner. Pengene skal brukes til forskning som kan bidra til å bedre helsetilstanden og levekårene til mennesker i lav- og mellominntektsland. Norges forskningsråd har som mål å styrke satsingen ytterligere.

Tabell
Norge ønsker å bruke mer av helseforskningsmidlene på sykdommer som særlig rammer mennesker i utviklingslandene. Her vaksineres et lite barn i India. Foto WHO/P.Virot

Programmet Vaksinasjonsforskning skal forvalte de 50 millioner kronene som er bevilget til vaksinerelatert forskning. Hovedmålet er å fremskaffe nye vaksiner, eller forbedre de eksisterende, til mennesker i lav- og mellominntektsland. Med dette ønsker Norge blant annet å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med det fjerde tusenårsmålet, som går ut på å redusere dødeligheten blant barn under fem år med to tredeler innen 2015.

Likevel under snittet

Ifølge programkoordinator for GLOBVAC, Karen Lieve Ria Hostens, ligger Norge – til tross for den nye satsingen – fortsatt under snittet for det industrialiserte land bruker på global helseforskning.

– Tall fra NIFU-STEP viser at Norge brukte 2,2 milliarder kroner til forskning innenfor medisin og helse i 2003. Kun 5 % av disse midlene finansierte forskning spesifikt rettet mot sykdom og helseproblemer i utviklingsland. Regjeringens beslutning om å tildele friske midler til vaksinasjonsforskning er derfor en gledelig nyhet; Norge kommer med dette sakte nærmere 10/90-snittet, sier Hostens til Tidsskriftet.

Hun understreker at det endelige målet må være å lukke dette gapet ytterligere og dermed lette fattigdom og sykdom i utviklingsland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media