Billigere medisiner for mange

Fra ordningen for generisk bytte for legemidler på apotek ble etablert i 2001 har 13 virkestoffer kun vært henvist til ordningen med begrenset bytte. Det vil si at apoteket ikke har kunnet foreslå et annet enn det rekvirerte legemidlet uten samtykke fra legen som har forskrevet resepten.

Ny dokumentasjon

Med fem års erfaring med bytteordningen og ny forskning på feltet, har Statens legemiddelverk nå gått gjennom de 13 virkestoffene på nytt, konferert med Legeforeningens spesialforeninger samt de aktuelle pasientorganisasjonene innen hvert medisinske fagområde, og kommet frem til at åtte av virkestoffene trygt nå kan gå over til fritt bytte.

Åtte virkestoffer

Fra 1. oktober skal derfor pasientene tilbys det billigste legemidlet når legen har forskrevet følgende virkestoffer:

  • Legemidler som inneholder metformin (Glucophage), glipizid (Mindiab, Apamid), glibenklamid (Euglucon) og glimepirid (Amaryl); alle perorale antidiabetika.
  • Metotreksat tabletter (Methotrexate, Emthexat); brukes mest ved leddgikt
  • Klomipramin (Anafranil,); mot depresjon
  • Tamoksifen (Nolvadex); brukes etter operativ behandling mot brystkreft
  • Selegilin (Eldepryl); mot Parkinsons sykdom

Gabapentin (Neurontin) til bruk mot smerter er medisinsk vurdert som fullt byttbart. Gabapentin som er i bruk hos epilepsipasienter for å kontrollere anfall vil fortsatt ha begrenset bytte. Dette er imidlertid vanskelig å skille i dagens tekniske løsninger og gabapentin vil derfor fortsatt stå på listen over legemidler med begrenset bytte.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media