Kortere sykehusopphold - dyrere behandling

Det kommer frem i en foreløpig Samdata-rapport for den somatiske spesialisthelsetjeneste i 2005 , som nylig ble offentliggjort.

Fra 2004 til 2005 økte aktiviteten i den somatiske spesialisthelsetjenesten med nærmere 4,6 %. Polikliniske konsultasjoner økte med 2,5 %. Det var størst økning i dagbehandling, mens ressursbruken økte mest for dagkirurgi og pasienter med flere liggedager.

Aktivitetsveksten er betydelig høyere enn måltallene fra Storting og regjering for 2005. Det samme har vært tilfelle i perioden 1999 – 2005, noe som reiser et spørsmål om i hvilken grad dette brukes som et styringssignal, mener SINTEF.

Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste utgjorde 49,1 milliarder kroner i 2005, noe som innebærer en realvekst på 1,45 milliarder kroner fra 2004, som tilsvarer 3 %. Fra 2004 til 2005 var det en økning på 1,1 % i antall årsverk. Antall helsepersonell har økt med 0,2 %, men med en dreining mot personell med høyere kompetanse.

Det er også beregnet ventetider til en rekke operasjoner i rapporten. Ventetiden varierer betydelig mellom helseregionene, noe som ifølge SINTEF er en indikasjon på ulikheter i kapasitet mellom regionene.

Formålet med rapporten er å gi oppdatert styringsinformasjon til sentrale helsemyndigheter og regionale helseforetak. Utgangspunktet for rapporten er data fra Norsk Pasientregister, Statistisk sentralbyrå og SINTEF Helse.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.