Kortere sykehusopphold - dyrere behandling

Det kommer frem i en foreløpig Samdata-rapport for den somatiske spesialisthelsetjeneste i 2005 , som nylig ble offentliggjort.

Fra 2004 til 2005 økte aktiviteten i den somatiske spesialisthelsetjenesten med nærmere 4,6 %. Polikliniske konsultasjoner økte med 2,5 %. Det var størst økning i dagbehandling, mens ressursbruken økte mest for dagkirurgi og pasienter med flere liggedager.

Aktivitetsveksten er betydelig høyere enn måltallene fra Storting og regjering for 2005. Det samme har vært tilfelle i perioden 1999 – 2005, noe som reiser et spørsmål om i hvilken grad dette brukes som et styringssignal, mener SINTEF.

Totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste utgjorde 49,1 milliarder kroner i 2005, noe som innebærer en realvekst på 1,45 milliarder kroner fra 2004, som tilsvarer 3 %. Fra 2004 til 2005 var det en økning på 1,1 % i antall årsverk. Antall helsepersonell har økt med 0,2 %, men med en dreining mot personell med høyere kompetanse.

Det er også beregnet ventetider til en rekke operasjoner i rapporten. Ventetiden varierer betydelig mellom helseregionene, noe som ifølge SINTEF er en indikasjon på ulikheter i kapasitet mellom regionene.

Formålet med rapporten er å gi oppdatert styringsinformasjon til sentrale helsemyndigheter og regionale helseforetak. Utgangspunktet for rapporten er data fra Norsk Pasientregister, Statistisk sentralbyrå og SINTEF Helse.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media