Vet lite om brystkreftrisiko

Kunnskap om hva livsstilsfaktorer kan ha å si for å forebygge brystkreft, er generelt liten blant kvinnelige studenter. Foto Simone van den Berg/ScanStockPhoto

Ifølge studien i regi av organisasjonen Cancer Research i Storbritannia, vet kvinnelige studenter like lite om brystkreft som deres mannlige medstudenter. 11 000 kvinner og 8 000 menn fra 23 land deltok i studien, som er publisert først på nett i European Journal of Cancer.

Dårlig informert

Litt over halvparten av studentene i undersøkelsen vet at genetiske faktorer og arv kan spille en rolle når det gjelder risiko for å utvikle brystkreft, mens kunnskapen om livsstilsfaktorer generelt er lav. Færre enn 5 % vet for eksempel at alkoholbruk, trening og overvekt kan påvirke risikoen.

– Det er skremmende å se at informasjon om overvekt, høyt alkoholinntak og lite trening ikke har nådd frem til unge kvinner i noen av landene i undersøkelsen, sier Jane Wardle, en av forskerne bak studien, til BBC News.

Livsstil viktig

Funnene kan tyde på at unge kvinner legger overdrevet vekt på arv som en risikofaktor sammenliknet med livsstilsfaktorer.

– På grunn av dette kan det være fare for at jenter som ikke har slektninger med brystkreft, tror at de ikke trenger å bekymre seg for livsstilen, sier Jane Wardle.

Økt oppmerksomhet rundt ulike risikofaktorer vil trolig kunne redusere antall nye tilfeller, men det er kanskje for mye forlangt å forvente høyt kunnskapsnivå om dette blant unge kvinner som ikke selv føler de er i risikosonen, skriver forfatterne i studien.

Sykdomsforebyggende tiltak

Forfatterne anbefaler generelle tiltak mot overvekt, i tillegg til å anbefale trening og lavt alkoholinntak for å forebygge mange former for kreft og andre sykdommer. Enkle budskap som markedsfører slike tiltak som en del av en sykdomsforebyggende livsstil, kan være mer effektivt for å redusere brystkreftrisikoen enn å prøve å øke oppmerksomheten mot tiltak som spesifikt berører brystkreft, konkluderer forfatterne.

En oversiktsartikkel i Tidsskriftet i 2000 konkluderte med at fysisk aktivitet sannsynligvis er en beskyttende faktor mot brystkreft.

Norske studenter ikke med

Island er eneste nordiske land i studien, som har deltakere fra flere land ellers i Europa, i tillegg til noen land fra Afrika, Asia og Sør-Amerika. Datainnsamlingen ble utført med en spørreundersøkelse blant universitetsstudenter ved ikke-helserelaterte fag i perioden 1999-2001. Forskerne valgte å bruke universitetsstudenter i utvalget på grunn av at kvinnelige studenter ser ut til å ha en økt risiko for å utvikle brystkreft senere i livet, fordi høyere sosioøkonomisk status settes i sammenheng med høyere brystkreftinsidens.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media