Nytt om navn

Artikkel

Spångberg-prisen til Getz

Linn Getz er tildelt Marie Spångberg-prisen. Foto Cecilie Bakken

Bedriftslege Linn Getz (f. 1962), Landspitali Islands, er tildelt Marie Spångberg-prisen fra fondet til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats.

Getz mottar prisen for artikkelen Estimating the high risk group for cardiovascular disease in the Norwegian HUNT 2 population according to the European guidelines: modelling study, der hun er førsteforfatter. Artikkelen ble publisert i BMJ i september 2005, og tar opp de etiske og samfunnsmessige implikasjonene av internasjonalt vedtatte intervensjonsgrenser for forebygging av kardiovaskulær sykdom.

Marie Spångberg-prisen ble opprettet av Legeforeningens landsstyre i 1993, og har som formål å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats. Prisen er i år på 30 000 kroner.

Stipend til indremedisinere

Leif Erik Vinge (f. 1971) ved Rikshospitalet og Diakonhjemmet sykehus og professor Odd Helge Gilja ved Haukeland Universitetssjukehus er tildelt studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond. Årets stipender er på 150 000 kroner til hver av mottakerne.

Vinge disputerte for den medisinske doktorgrad i januar 2006, og er forfatter, til dels førsteforfatter, av en rekke artikler som i det vesentlige omhandler intracellulære signalsystemer ved koronar iskemi og hjertesvikt. For tiden får han klinisk utdanning ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, mens han fortsetter sin basalforskning ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet. Han fyller således alle kriterier komiteen har satt for tildeling. Han søker en kombinert utdanning i et medisinsk sentralt felt. Det vil være stort behov for forskere som kan bygge bro mellom laboratoriemedisin og klinisk medisin i fremtidig medisinsk forskning, mener juryen.

Vinge skal gjennomføre et forskningsopphold ved Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA, etter invitasjon fra professor Walter J. Koch, leder for Center for Translational Medicine.

Odd Helge Gilja (f. 1962) er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han disputerte i 1997 og ble professor ved Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultrasonografi ved Haukeland Universitetssjukehus i 2002. Gilja får prisen fordi han i kraft av sin stilling ved senteret har et spesielt rådgivningsansvar i gastroenterologi. Videreutvikling av teknikken for 4-D ultralydundersøkelse av magesekken er også betydningsfullt. Professor Michael Horowitz ved Royal Adelaide Hospital i Australia, som senteret i flere år har samarbeidet med, er en verdenskjent kapasitet på motilitet. Gilja planlegger et forskningsopphold der.

Kvalitetspris til indremedisiner

Geir Hoff fikk Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten. Foto Cecilie Bakken

Overlege Geir Hoff (f. 1946) er tildelt Den norske lægeforenings kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2006. Hoff er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer og arbeider ved seksjon for mage- og tarmsykdommer ved Sykehuset Telemark. Han får prisen for «Gastronett», som er et kvalitetsutviklingsprosjekt med målsetting å utvikle kvaliteten på gastroenterologiske endoskopiundersøkelser. Prisen er på 30 000 kroner.

Kvalitetspris til fastlege

Michael de Vibe (f. 1950) er tildelt Den norske lægeforenings kvalitetspris for primærhelsetjenesten 2006. Han er spesialist i allmennmedisin og arbeider som allmennpraktiserende lege ved Lierskogen legekontor. Prisen på 30 000 kroner får han for arbeidet med å utvikle og utprøve en metode for stressmestring for pasienter og helsepersonell.

Pris for forebyggende medisin

Den norske lægeforenings pris for forebyggende medisin 2006 er tildelt kommuneoverlege Helge Garåsen, overlege Eli Sagvik, sjefingeniør Jan Fredrik Kvendbø og avdelingsingeniør Astrid Lian, alle Trondheim kommune, overlege Trond Jacobsen, St. Olavs Hospital, og professor Magne Nylenna, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. De seks får prisen for artikkelen Legionella i Trondheim – smitteoppsporing og miljøkartlegging, publisert i Tidsskriftet i 2005.

Den norske lægeforenings fond for forebyggende medisin har til formål å vekke interesse for forebyggende medisin gjennom å prisbelønne den mest verdifulle artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening i perioden forut for Legeforeningens landsstyremøte om et emne av betydning for praktisk og vitenskapelig forebyggende medisinsk arbeid. Prisen er på 30 000 kroner.

Anbefalte artikler