Kortere sykmeldinger i IA-bedrifter

I en bedrift med IA-avtale skal det legges til rette for eldre og syke arbeidstakere. Foto Imagelibrary Gold

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) konkluderer i en fersk rapport med at IA-bedrifter har lyktes med å skape et inkluderende arbeidsliv. Forskere har fulgt 13 000 personer i perioden 1992-2004 og sett på utviklingen i sykefraværet i denne perioden, før og etter innføringen av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). 5 502 av personene (41 %) jobbet etter hvert i en IA-bedrift.

Kortere fravær

Rapporten (PDF-format) som nå er publisert viser at sykmeldingstilfellene for ansatte i IA-bedrifter var gjennomsnittlig kortere enn for ansatte i bedrifter uten avtale. IA-ansatte har hatt en relativt stabil fraværslengde på 60-80 dager, mens for ikke-IA-ansatte økte lengden fra under 80 på midten av 1990-tallet til 120 i 2002, fulgt av et fall til rundt 90.

Færre uførepensjoner

Det var også vesentlig færre antall uførepensjoner i IA-bedriftene enn i bedrifter uten avtale.

– Dette samlede mønsteret kan ha sammenheng med at man har lyktes i å skape et inkluderende arbeidsmiljø i IA-bedriftene, sier forsker ved STAMI, Knut Skyberg.

– Naturlig økning

Det totale antallet nye sykmeldingstilfeller har økt, og størst økning er det i IA-bedriftene. Et inkluderende arbeidsliv fører til at flere blir i arbeidslivet lenger, og en naturlig følge er flere sykmeldinger.

– Det er verdt å merke seg at vi har fulgt de samme personene over en periode på 11 år, og det er kjent at sykefraværet øker med alder. Det er særlig for eldre arbeidstakere at det har vært en økning i sykefraværet, sier Skyberg.

Han understreker at IA-avtalen skal hindre at syke og eldre blir ekskludert fra arbeidslivet ved å sørge for tilrettelegging og inkludering. Derfor kan ikke fraværsprosenten alene brukes som et suksesskriterium, mener han.

Smitteeffekt

– Den positive utviklingen vi også ser i ikke-IA-grupper kan tenkes å skyldes en smitteeffekt av oppmerksomhet rundt inkludering, både blant sykemeldende leger og i bedriftene. Nye rutiner for oppfølging av sykefravær i trygdesystemet har sikkert også bidratt, sier Skyberg.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media