Nytt om navn

Artikkel

Hedret for astma- og allergiarbeid

Arne Heimdal. Foto Helle Grøttum

Tidligere generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund Arne Heimdal er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for astma- og allergisaken.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt vekt på hans arbeid for å bygge opp Norges Astma- og Allergiforbund til en sterk organisasjon til uvurderlig nytte for de hundretusener av nordmenn som lider av folkesykdommen astma og allergi. Videre er det lagt vekt på hans arbeid med å fremme forskning, undersøkelses- og behandlingsmuligheter, sosiale og trygdemessige forhold samt informasjon til skoler, helsepersonell og arbeidsgivere.

Fikk menn med på svangerskapskurs

Eli Heiberg. Foto Anne Lene Solbakken

Eli Heiberg er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sitt helsefremmende arbeid innen svangerskap og fødsel, fødselsforberedelse, bekkenløsning og amming. Fra begynnelsen av 1960-årene holdt hun kurs i svangerskapsforberedelse og amming, hun har sørget for å få mennene med på kurs, og hennes arbeid var viktig for utviklingen av en ny mal for jordmorutdanningen, meldes det fra Folkehelseinstituttet. Gjennom sin forskning, sitt forfatterskap og sin utrettelige innsats med kursvirksomhet har hun gitt kvinner tilbake troen på sin egen fødekraft. Ordensrådet har også lagt vekt på hennes innsats og virke som brobygger mellom norske og andre lands fagmiljøer, ikke minst mellom fysioterapeuter, leger, helsesøstre og jordmødre. Heiberg er utdannet fysioterapeut og sosialantropolog, og selv om hun er pensjonist, er hun fortsatt gjesteforsker ved Folkehelseinstituttet.

Søren Falchs juniorpris

Line Bjørge (f. 1966) og Bjørn Tore Gjertsen (f. 1966) er tildelt Søren Falchs juniorpris for yngre forskere. Prisen, som er på 50 000 kroner til hver, deles ut av styret for Søren Falch og øienlæge Sigurd Falchs fond for medisinsk vitenskap.

Line Bjørge er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og arbeider som overlege ved Haukeland Universitetssjukehus. Hun får prisen for sin forskning på immunterapi ved eggstokkreft. Gjennom sitt arbeid har Bjørge undersøkt bruken av svulstspesifikke motstoffer til å drepe kreftcellen og funnet at det er mulig å målrette et kreftcelledrap dersom svulsten ikke er for stor, står det i en pressemelding fra Universitetet i Bergen. Bjørge er også ansvarlig for en større multisenterstudie om svangerskapsforgiftning.

Bjørn Tore Gjertsen har i mange år arbeidet med å karakterisere cellenes evne til å gjennomføre programmert celledød og dermed gå til grunne. Han har blant annet vist at kreftceller er mer motstandsdyktige mot å gjennomgå programmert celledød enn normale celler, noe som er av betydning når det gjelder sykdomsutvikling og behandling. Gjertsens arbeider er sentrale for at man ved Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen skal kunne bidra til utvikling av ny og mer effektiv behandling av kreftsykdommer.

Det nytter-prisens annenpris

I februar ble årets Det nytter-pris utdelt. Førsteprisen gikk til Sjølbyggjarprosjektet for ungdom i Frekhaug i Meland kommune. Beredskapsenheten ved Varatun psykiatriske senter, Sandnes DPS, fikk annenprisen. Tiltaket er et nytt lavterskeltilbud som består av et ambulant team som er tilgjengelig for samtaler og hjemmebesøk og samtidig driver en sengepost for krise- og korttidsopphold.

Det nytter-prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Sosial- og helsedirektoratet, og deles ut til personer eller miljøer som har stått for nyskapende tiltak innen helse- og sosialsektoren.

Meltzer-prisen for munnslimhinneforskning

Daniela Elena Costea. Foto Universitetet i Bergen

Daniela Elena Costea (f. 1974) er tildelt Meltzer-prisen for yngre forskere 2005 på 100 000 kroner for sin fremragende forskning tidlig i karrieren. Costea har i sitt doktorgradsprosjekt spesielt studert utvikling av kreft i munnslimhinnen. Hun har blant annet bidratt til å etablere en forskningsmodell som i størst mulig grad likner på den normale menneskelige munnslimhinne. Modellen er svært godt egnet til å undersøke samvirket mellom bindevevsceller og kreftceller i den tidlige fase av kreftspredning. Den kan også brukes til å undersøke effekter av kreftfremkallende stoffer. Costea er nå ansatt som postdoktor ved fagområdet oral patologi og rettsodontologi ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Klosterstiftelsens forskningspris

Chandra S. Devulapalli (f. 1963), stipendiat ved Barnesenteret, Ullevål universitetssykehus, ble tildelt Klosterstiftelsens forskningspris på 10 000 kroner under Voksentoppens høstseminar. Prisen er en oppmuntringspris og går til en stipendiat som driver forskning av god kvalitet innen pediatrisk astma, lungemedisin eller allergologi, forskning som kan resultere i en doktorgrad. Målet er å stimulere unge leger til å satse på forskning. Man må søke for å få prisen, og Voksentoppen senter for astma og allergi oppfordrer derfor flere til å sende inn søknad. Devulapalli fikk prisen for sitt forskningsarbeid innen pediatrisk lungemedisin. Under høstseminaret ble det også delt ut en hovedpris, Voksentoppens forskningspris. Denne ble tildelt Unni Cecilie Nygaard (f. 1972), forsker ved Divisjon for miljømedisin ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prisen (på 25 000 kroner) er donert av en anonym giver.

Anbefalte artikler