– Må halvere antall sfinkterrupturer

Sfinkterskader, hvor endetarmens lukkemuskel ødelegges, er en vanlig komplikasjon ved vaginale fødsler. De siste 20-30 årene har man sett en økning i antall tilfeller. Kvinnen blir som regel operert umiddelbart, men anal inkontinens etter slike operasjoner rammer likevel over 40 % av kvinnene. Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at sfinkterskader per i dag rammer 4,3 % av alle som føder vaginalt.

– Dette er altfor mye. I Finland er det tilsvarende tallet 0,5 %, så dette er noe vi bør klare å redusere, sier professor og overlege Pål Øian ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge til Tidsskriftet.

Ny handlingsplan

Han er leder for Nasjonalt råd for fødselsomsorg, som har utarbeidet en ny Nasjonal handlingsplan mot sfinkterskader. Handlingsplanen ble gitt ut i dag.

– Sfinkterskade er en alvorlig komplikasjon for kvinnen. Årlig rammes minst 2 000 kvinner, og vi må ha som mål å halvere antall tilfeller i løpet av de neste to årene. Det har mye med teknikk å gjøre, sier Øian.

Bred enighet om problemet

Det var Sosial- og helsedirektoratet som i 2005 gav Nasjonalt råd for fødselsomsorg i oppdrag å lage en handlingsplan som blant annet skulle foreslå tiltak for å redusere antall skader og bedre oppfølgingen av kvinner som allerede er rammet. Både helsemyndigheter og fagpersoner er enige om at dette er et problem som må løses.

Gamle tradisjoner best

Ifølge en lederartikkel i Tidsskriftet i fjor kan forklaringen på den langt lavere forekomsten i Finland være at man der har holdt på gamle tradisjonelle manuelle ferdigheter med å støtte perineum under fødselen og å sørge for en kontrollert utskjæring av hodet. I den nye handlingsplanen er dette ett av tiltakene som anbefales.

Støtte og pust

I tillegg til støtteteknikker, både ved spontane og operative vaginale forløsninger, anbefales det i handlingsplanen blant annet bedre pusteteknikk, bedre samarbeid mellom den fødende og jordmor, og bedre kirurgisk behandling og oppfølging av pasientene. Det bør sørges for kvalitetssikret rapportering av sfinkterskader fra alle fødeinstitusjoner, og resultatene bør være offentlig tilgjengelig. Det påpekes at hyppighet av sfinkterskader er en god kvalitetsindikator i fødselshjelpen.

Erfaring gir best resultat

Nasjonalt råd for fødselsomsorg vil arrangere kurs om forebygging og behandling av sfinkterskader, og anbefaler at det gjennomføres flere studier og forskningsprosjekter innen feltet. Rådet mener også at behandling av pasienter med sekvele i form av anal inkontinens etter sfinkterskader bør skje ved få institusjoner, der man har erfaring og kunnskap i slik behandling.

Relaterte saker:

 

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media