Flere melder fra om uønskede hendelser

Helsepersonell er lovpålagt å melde fra til Statens helsetilsyn om slike uønskede hendelser. Meldeplikten skal sørge for pasientenes sikkerhet ivaretas, og bidra til tiltak som kan hindre at noe liknende skjer igjen.

Positiv økning

Med over 2 000 meldte hendelser har tallet økt med 51 % siden 2001.

– Dette er ubetinget positivt, selv om vi tror dette bare er toppen av isfjellet. Noen foretak er hengt ut i media for å ha mange uheldige hendelser, men vi mener heller det indikerer at disse foretakene er flinke til å jobbe med kvalitet og viser vilje til å lære av sine feil. Større åpenhet rundt uønskede hendelser er en forutsetning for pasientsikkerheten, sier helsedirektør Lars E. Hanssen til Tidsskriftet.

Feil legemiddelbruk

Rundt en tredel av meldingene i 2004 gjaldt betydelig personskade, mens over halvparten (55 %) gjaldt forhold som kunne ha ført til betydelig personskade. En firedel gikk på feil bruk av legemiddel, og de fleste av disse kunne fått alvorlige følger, ifølge årsrapporten til Meldesentralen i Helsetilsynet.

Unaturlige dødsfall

Det ble meldt om 176 unaturlige dødsfall i 2004. 40 % av dødsfallene skal ha skjedd da pasienten fikk helsehjelp, mens i 41 % av tilfellene var dødsfallene en følge av selvpåført skade. Bare 7 % av dødsfallene skyldtes imidlertid feil bruk av legemiddel.

Pasienten får ikke beskjed

I rundt 40 % av meldingene om betydelig personskade ble pasienten ikke informert om skaden, og bare et fåtall ble informert om Norsk Pasientskadeerstatning. Selv om det kan knyttes feilkilder til disse dataene mener Helsetilsynet det er urovekkende at mange pasienter ikke ser ut til å bli informert om skaden eller om Norsk Pasientskadeerstatning. Helseforetakene bryter loven når de ikke oppfyller informasjonsplikten i pasientrettighetsloven.

– Vi forventer at helsepersonell alltid informerer pasienten, sier Hanssen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media