Å være medforfatter forplikter

En medforfatter skal ha gitt et betydelig faglig bidrag til studien. Foto Health and Medicine

Ifølge Vancouver-reglene, som fungerer som internasjonale retningslinjer for medisinsk-vitenskapelige forskningspublikasjoner, er det strenge kriterier som skal oppfylles for å kunne stå på en forfatterliste. Retningslinjene er utformet av Den internasjonale komiteen for redaktører av medisinske tidsskrifter, også kalt Vancouver-gruppen. De aller fleste medisinske tidsskriftene baserer sin praksis på disse reglene, inkludert Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Tre kriterier

For å kunne stå på forfatterlisten skal man ha oppfylt minst tre kriterier. For det første skal man skal ha gitt et betydelig faglig bidrag til studien, enten i form av idé og utforming, innsamling av data eller analysering og tolking av data. For det andre skal alle forfatterne kunne stå til ansvar for bestemte deler av manuskriptet. Man skal ha vært med enten på utformingen av hele artikkelen, eller gjennomgått den grundig og kritisk i etterkant. For det tredje må man godkjenne den endelige versjonen som skal publiseres.

Minst én ansvarlig

«Enhver forfatter skal ha bidratt tilstrekkelig til arbeidet til at vedkommende kan ta offentlig ansvar for en betydelig del av innholdet», heter det i Vancouver-reglene.

De fleste tidsskrifter krever nå at én eller flere av forfatterne, som regel førsteforfatter, må kunne stå til ansvar for manuskriptet i sin helhet.

Skjema og rekkefølge

Forpliktelsen gis skriftlig ofte i form av et skjema alle på forfatterlisten må fylle ut før publisering i et tidsskrift. Noen tidsskrifter krever også informasjon om hvilken forfatter som har bidratt med hva, særlig i forbindelse med originalartikler. Rekkefølgen forfatterne står i kan være vesentlig, og er noe gruppen må bli enig om seg imellom. Alle skal kunne forklare sin plassering på listen.

Acknowledgement

Dersom man har bidratt til artikkelen, men ikke oppfyller forfatterkravene, kan man takkes i et eget avsnitt i artikkelen. Det gjelder for eksempel personer som kun har bidratt med datainnsamling. Alle som takkes skal ha samtykket skriftlig til dette.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media