Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Østfoldklinikken, avdeling for rusbehandling, div. for psykisk helsevern, sykehuset Østfold HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i psykiatri for inntil ett års tellende tjeneste. Tjenesten godkjennes som valgfri tjeneste til spesialiteten psykiatri. Vedtaket gjelder fra 4.11. 2005

Infeksjonsmedisinsk seksjon ved Stavanger universitetssjukehus godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i infeksjonssykdommer. Vedtaket gjelder fra 26.10. 2005

Medisinsk avdeling, Volda sjukehus godkjennes som utdanningsinstitusjon i geriatri, i relasjon til spesialistreglene i denne spesialiteten. Vedtaket gjelder fra 4.11. 2005

Oppnevning av representanter til LUPA

Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin (LUPA) oppnevnes for perioden 1.1. 2006 – 31.12. 2007 med uendret mandat. Utvalget sammensettes av en representant fra Alment praktiserende lægers forening (Aplf), en representant fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og to representanter fra Norsk anestesiologisk forening. Begge kjønn skal være representert i utvalget. Presidenten gis fullmakt til å foreta oppnevningen på grunnlag av forslag fra de nevnte foreningene.

(LUPA) har vært oppnevnt av hvert sentralstyre siden 1993. Det har vært rådgivende for sentralstyret, og har også vært ansvarlig for revisjon av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.

Nytt regionsutvalg Nord

Det er nylig valgt nytt styre i regionsutvalg Nord med følgende medlemmer: Raymond Teigen, leder i Nordland legeforening (leder), Lars A. Nesje, leder i Troms Legeforening og Kenneth Johansen, leder i Finnmark legeforening.

Representanter for yrkesforeningene: Gunnar Skipenes, Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), Merethe Kumle, Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Anne Grethe Olsen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Paul W. Hansen, Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), Ketil Mevold, Norsk overlegeforening (Of), Anton Fr. Eide, Yngre legers forening (Ylf) og Anne Elise Briskelid, Norsk medisinstudentforening (Nmf).

E-post-adresser og telefonnummer til representantene finnes på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=82003

Anbefalte artikler