Ny forskrift om gaver til helsepersonell

Helsepersonell må ikke ta imot gaver eller tjenester som kan påvirke tjenstlige handlinger på en utilbørlig måte, verken fra pasienter, pårørende eller andre. Med –utilbørlig– menes en påvirkning som kan påvirke på en slik måte at andre vurderinger enn de faglige og samfunnsøkonomiske ligger til grunn. Pasienter som ønsker å gi legen en gave, må gi noe av ubetydelig verdi, og godtgjørelser for utført arbeid og liknende må ikke overstige det som står i rimelig forhold til det utførte arbeidet.

Aksjer og legemidler

Dette er noen av begrensningene som gjelder fra 1. september, ifølge Forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse. Som lege eller annet helsepersonell må du også vurdere lovligheten av å få penger eller aksjer, dekket utgifter til kurs, konferanser og etterutdanning, eller godtgjørelse ved bruk av bestemte legemidler.

Små endringer

Helse- og omsorgsdepartementet sendte ut forslaget til forskriften tidlig i vår, som ble omtalt i Tidsskriftet. Ifølge seniorrådgiver i departementet, Kjetil Jonsbu, er det gjort noen små endringer siden den gang. Blant annet er det tatt med en presisjon av helhetsvurderingen helsepersonell må ta for å vurdere hvorvidt en ytelse kan mottas eller ikke. Det må blant annet vektlegges hvem som tilbyr ytelsen, hvilken stilling og fullmakt du har, hvilken verdi ytelsen har og med hvilken hensikt den tilbys. I § 4 gis det konkrete eksempler på hva som anses som gave eller ytelse.

– Der hvor ytelse og motytelse ikke står i forhold til hverandre, vil det kunne anses som ulovlig. Det er også presisert at man må se helheten, slik at flere ytelser fra samme giver må ses i sammenheng, også selv om ytelsene er spredt over lengre tid, sier Jonsbu til Tidsskriftet.

Kan miste autorisasjonen

Forskriften skal fungere som en bevisstgjøring og et hjelpemiddel for helsepersonell.

– Det er viktig at pasienter og andre har tillit til at den helsehjelp som gis er basert på en helsefaglig og samfunnsøkonomisk forsvarlig vurdering, og ikke bestemt ut fra en uheldig påvirkning fra ulike nærings- eller privatinteresser, uttaler helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen i en pressemelding.

Personer som bryter forskriften kan få en advarsel fra Statens helsetilsyn, eller i alvorlige tilfeller få autorisasjonen tilbakekalt.

Legeforeningen positiv

Legeforeningen understreket i sin høringsuttalelse at det allerede finnes bransjefastsatte retningslinjer rundt dette, men er likevel enig med departementet om at –det ikke finnes noen motsetning mellom offentlig fastsatt regelverk og bransjefastsatt regelverk på dette feltet, og at de to regelverk vil kunne utfylle hverandre og dermed i fellesskap bidra til klargjøring av problemkomplekset–.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media