Lipodystrofi utbredt blant ART-pasienter

 

Pasientene bør også få hjelp til å slutte å røyke, bevege seg mer og legge om kostholdet. Det mener konstituert overlege Bente Magny Bergersen ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Aker universitetssykehus. I sin avhandling Lipodystrofi hos HIV-positive pasienter: Kroppsforandringer og kardiovaskulære risikofaktorer beskriver Bergersen for første gang forekomsten av dette syndromet blant HIV-positive i Norge.

Rammer fire av ti

Det er fra før kjent at antiretroviral behandling (ART) i tillegg til å gi HIV-pasientene betydelig bedre leveutsikter, også kan føre til lipodystrofi. Lipodystrofisyndromet beskriver en tilstand med endret fettfordeling på kroppen, økte triglyserider, økt kolesterol og risiko tendens til diabetes. Faktorene kan på lengre sikt gi økt risiko for hjerte- og karsykdom.

– Vi fant at 37 % av ART-pasientene i Oslo har kroppsforandringer forenlig med lipodystrofi. Dette er tilsvarende det som er registrert i andre vestlige land, sier Bergersen til Tidsskriftet.

Dobbelt risiko

Bergersens avhandling består av fem artikler. Drøyt 700 pasienter inngikk i studien, hvorav 308 var HIV-pasienter ved Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Ullevål universitetssykehus, og resten en kontrollgruppe fra Helseundersøkelsen i bydelsregioner i Oslo (HUBRO).

– Ved å sammenlikne en gruppe HIV-positive pasienter med en kontrollgruppe av HIV-negative fant vi blant annet at ART-pasientene hadde dobbelt så høy risiko for hjerte- og karsykdom i forhold til den friske kontrollgruppen, sier Bergersen.

Røyking og kolesterol

Dette skyldtes særlig mer røyking, høyere totalkolesterol og lavere HDL-kolesterol blant ART-pasientene.

– HIV-positive røyker i større grad enn resten av befolkningen. Dette er et kjent fenomen. Ikke bare de som er smittet via sprøytemisbruk, men også menn som har sex med menn har et større forbruk av både rusmidler og sigaretter enn normalbefolkningen, sier hun.

Overraskende funn

ART-pasientene hadde lik andel med høyt blodtrykk som kontrollgruppen. Blant HIV-positive uten HIV-medisiner derimot, var det færre med høyt blodtrykk.

– Dette var overraskende funn. HIV-positive som ennå ikke hadde begynt på behandling hadde lavt kolesterol og lavt blodtrykk. Behandlingen øker både kolesterolnivået og blodtrykket, men det går altså en periode før denne pasientgruppen er på samme nivå som friske og som pasienter som får behandling, sier Bergersen.

Blant personene som ikke var overvektige var det flere med metabolsk syndrom blant ART-pasientene enn i kontrollgruppen. Studien viser at selv om lipodystrofisyndromet og metabolsk syndrom er beslektede fenomener, er det viktige forskjeller mellom de to som krever nærmere gransking.

Må behandles som andre

Bergersen undersøkte også hvor mange av de HIV-positive som var i arbeid, og ble overrasket over resultatet.

– Hele 60 % av HIV-pasientene var i jobb, så det er blitt en velfungerende gruppe mennesker. Det betyr også at man må begynne å tenke på langtidsleveutsikter fordi disse pasientene nå lever mye lenger enn tidligere. Det at HIV-positive er godkjent og operert vellykket med hjertetransplantasjon i USA illustrerer hvordan man bør tenke når det gjelder leveutsiktene til disse pasientene. De skal vurderes og behandles på lik linje med andre når det gjelder risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, inkludert for eksempel lipidsenkende midler, sier Bente Magny Bergersen.

Avhandlingen utgår fra Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Bergersen disputerte for graden dr.med. 2. september.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media