Nye funn om utvikling av astma

Barn som får luftveisinfeksjoner i løpet av sitt første leveår har større risiko for å utvikle astma senere i livet. Foto Health&Medicine

Andre studier har vist det motsatte, at barn som får infeksjoner tidlig i livet er mer beskyttet mot å utvikle astma og allergier senere i livet. Det er forskere ved Folkehelseinstituttet som har kommet til de nye resultatene ved hjelp av data fra den store Oslo-undersøkelsen.

Spørsmål og prikktest

2 540 barn ble fulgt fra fødselen og til fylte 10 år, inkludert en undersøkelse ved 6 og 12 måneders alder. Ved fylte 10 år ble det stilt spørsmål om symptomer på astma og allergisk rhinitt, og om barnet noen gang hadde fått en av disse diagnosene. 1 740 barn ble testet ved hjelp av prikktest.

Økt astmarisiko

Studien, som er publisert i tidsskriftet Pediatrics, viser at risikoen for å få diagnosen astma før fylte 10 år, og for å ha astmasymptomer i 10-årsalderen, var assosiert med luftveisinfeksjoner tidligere i livet. For allergisk rhinitt var sammenhengen mindre tydelig. Utslag på prikktest for allergier viste ingen klar sammenheng med rapporterte infeksjoner, bortsett fra en viss økt risiko for otitis media.

Andre årsaker

Førsteforfatter Per Nafstad ved Folkehelseinstituttet sier det er få liknende studier som har fulgt barna over så lang tid som her.

– Selv om barneastma hovedsakelig er sett på som en allergisk sykdom, viser det seg at en forholdsvis stor andel av barn med astma ikke er sensitive for vanlige allergener. Dette indikerer at det kan være andre elementer involvert i utviklingen av astma. De barna som hadde astmasymptomer ved tiårsalder, hadde hatt mer infeksjoner i nedre luftveier i løpet av sitt første leveår enn andre barn. Også falsk krupp hadde en sammenheng med senere astma og allergisk rhinitt, sier Nafstad til Folkehelseinstituttet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media