Lover bedre rusplan for de yngste og tyngste

Arbeids- og sosialministeren la frem regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer 2006-2008 onsdag.

Hovedsatsingsområder
– Barn og unge må i særlig grad beskyttes mot negative konsekvenser av rusmiddelbruk. Utfordringene er å sette inn de riktige tiltakene på et tidligst mulig tidspunkt, sa Dagfinn Høybråten. Han understreket at rusmiddelbruk er et underkjent tema i sosial og helsemessig sammenheng så vel som i arbeidslivet.

Handlingsplanen mot rusmiddelproblemer omhandler spørsmål og utfordringer relatert til både alkohol og narkotika. Planen fremhever fire hovedsatsinger: forebygging og tidlig intervenering, rehabilitering og behandling, forskning og kunnskapsutvikling samt internasjonalt samarbeid.

Økende alkoholforbruk
Samtidig med handlingsplanen, fremlegger regjeringen en statusrapport om rusmiddelsituasjonen. Statusrapporten viser blant annet at totalforbruket av alkohol i befolkningen er jevnt stigende, i første rekke på grunn av økende vinforbruk de siste årene. I 2004 nådde omsetningen en ny rekord med 6,22 liter ren alkohol per person per år.

Arbeids- og sosialdepartementet har et overordnet ansvar for å følge opp handlingsplanen, mens Sosial- og helsedirektoratet har et koordinerende ansvar for å operasjonalisere målene som settes. Handlingsplanen gir ingen økonomiske løfter, men signaliserer at det vil komme forslag om økte bevilgninger eller omprioriteringer på ulike innsatsområder i den ordinære budsjettprosessen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media