Medisinstudiet mest populært

Det viser Samordna opptaks poenggrenser for hovedopptaket.

Stadig vanskeligere å komme inn
Ser man bort fra fotojournalistikkstudiet ved Høgskolen i Oslo, der poenggrensen inkluderer opptil 36 poeng fra en egen opptaksprøve, er medisinstudiet ved universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø vanskeligst å komme inn på.

Her er Norges ti mest populære studier og deres nedre poenggrense. Fjorårets tall er listet ved siden av.

Tabell
  Poeng,
ordinær kvote
Poeng,
primærvitnemål
Studium Sted 2005 2004 2005 2004
1

Fotojournali-

stikk

Høgskolen
i Oslo
81,0 ikke opptak alle ikke opptak
2 Medisin, høst UiO 71,2 70,7 62,3 61,5
3 Medisin NTNU 69,8 69,2 61,7 61,3
3 Medisin, vår UiO 69,8 69,3 61,0 60,2
5 Medisin UiB 69,4 68,4 60,7 60,2
6 Medisin UiTø 69,3 68,3 60,3 60,1
7

Veterinær-

medisin

Veterinær-
høgskolen

 

68,1 67,5 60,6 59,4
8 Odontologi, høst UiO 67,6 65,9 59,2 58,5
9 Odontologi UiTø 67,3 65,2 61,9 59,7
10 Ernæring UiO 67,1 66,0 58,4 57,2

Kilde: Samordna opptak

Ved hvert av de fem medisinstudiene står godt over tusen på venteliste.

Vil evaluere opptaksordningen
For å komme inn på for eksempel medisinstudiet i Oslo må søker ha hele 71,2 poeng. Nå tar Norsk medisinstudentforening (Nmf) til orde for en evaluering av opptaksordningen.

– Dagens opptakskriterier til medisinstudiet har i hovedtrekk vært uendret i lang tid. Tiden er moden for å undersøke om det finnes andre og bedre opptakskriterer enn bare karakterer og tilleggspoeng, sier leder Torstein Schrøder Hansen i Nmf til Tidsskriftet.

Hansen er ikke sikker på at dagens ordning er den som best tar hensyn til hvor egnet søkeren er til å bli lege. Han mener man i Norge bør vurdere opptaksordninger som brukes i utlandet.

– I noen land må for eksempel søkerne gjennom opptaksprøver for å komme inn på medisinstudiet. Andre steder kommer alle kvalifiserte søkere inn på studiet, men kandidatene siles ut på grunnlag av resultater underveis, sier Hansen.

Intervjuer
Norsk medisinstudentforening er ikke fremmed for å bruke intervjuer for å finne ut om søkeren er egnet til å begynne på medisinstudiet.

– De fleste av de som står på venteliste, er sannsynligvis godt kvalifisert til å bli lege. Hvordan skal norske universiteter klare å intervjue hundrevis, kanskje tusenvis, av søkere?

– Det blir en utfordring som jeg ikke helt ser for meg hvordan skal løses. Men klarer man i andre land å administrere en ordning med intervjuer, burde dette være mulig også i Norge, hvis det er en intervjuordning vi ønsker, sier Hansen.

Hansen sier at Norsk medisinstudentforening er opptatt av at opptaksordningen skal være rettferdig og forutsigbar og at det derfor godt kan tenkes at andre opptaksordninger enn intervjuer vil fungere bedre.

Populære studier stadig vanskeligere
Totalt har 96 329 personer søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak i vår, en økning på 1,4 % fra i fjor. 86 % (82 615) av søkerne er reelle søkere, det vil si søkere som har sendt inn nødvendig dokumentasjon. I overkant av 71 000 er kvalifisert for studier, og av disse får rundt 60 000 tilbud om studieplass.

Tallene viser at de populære studiene blir stadig vanskeligere å komme inn på.

Et annet fagfelt som virkelig har opplevd kraftig oppsving, er ernæringsstudiene. Etter mye fokus på ernæring og kosthold i mediene, opplevde ernæringsstudiene rekordsøkning i 2004. Og populariteten holder seg: Søkere i den ordinære kvoten måtte i år ha 67,1 poeng eller mer for å komme inn på ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media