Kvinner underbehandles trolig for aortaaneurisme

– Kvinner rammes ofte av abdominalt aortaaneurisme senere enn menn, og de har dårligere prognoser for overlevelse operasjon av rumpert aneurisme. Likevel er det forholdsvis færre kvinner som får elektiv operativ behandling, sier Erik Skaaheim Haug.

Foto Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Abdominalt aortaaneurisme rammer 4,3 % av alle menn og 2,1 % av alle kvinner, i hovedsak eldre mennesker. Dersom diameteren av pulsåren blir større enn 5,5 centimeter øker faren for ruptur og dermed livstruende blødning. For kvinner er grensen noe lavere.

Alvorlig tilstand
– Dette er en svært alvorlig tilstand, ofte med dødelig utgang hvis aneurismet sprekker. Rundt 50 % av pasientene dør før de rekker å komme til sykehus, mens ytterligere 30–50 % av dem som når frem dør til tross for at de blir operert, sier Erik Skaaheim Haug.

Han er kirurg ved Urologisk seksjon ved Sykehuset i Vestfold (SiV) og disputerte 10. juni ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. I sin doktoravhandling Infrarenalt abdominalt aortaaneurisme – risikofaktorer og resultater etter åpen kirurgi har Haug hovedsakelig gått gjennom pasientjournaler fra 1983–2002 ved St. Olavs hospital og SiV, men to av arbeidene omfatter også andre sykehus.

Materialet på 1 045 pasienter fra St. Olavs hospital er det største som er publisert i Norge.

Bør opereres elektivt
Abdominalt aortaaneurisme gir vanligvis ikke symptomer og kan være vanskelig å oppdage. Men økt bruk av bildediagnostikk som ultralyd og CT har ført til at svært mange tilfeller av tilstanden diagnostiseres før det oppstår ruptur.

– Abdominalt aortaaneurisme oppdages som oftest i forbindelse med utredning av annen sykdom. Dersom pasienten får elektiv behandling er dødeligheten i forbindelse med operasjon 0–8 %, sier Skaaheim Haug.

Underbehandling av kvinner
Men til tross for en eksplosiv økning i slike planlagte operative inngrep de siste 20 årene har Skaaheim Haug oppdaget at det synes å være en underbehandling av kvinner.

– Kvinner rammes ofte av abdominalt aortaaneurisme senere enn menn, og de har dårligere prognoser for overlevelse operasjon av rumpert aneurisme. Likevel er det forholdsvis færre kvinner som får elektiv operativ behandling. Samtidig har det har vært en større økning i operasjoner for ruptur hos kvinner der dødeligheten har vært 50 % høyere. Det er usikkert hva som er årsaken til dette, men en mulighet er at kvinner oftere vegrer seg for operasjon. En annen forklaring kan være at kirurger er mer oppmerksomme på tilstanden hos menn, sier Skaaheim Haug.

Systematisk underrapportering
Skaaheim Haug har også evaluert Norsk karkirurgisk register (NORKAR), som ble opprettet i 1995. Han sammenliknet nasjonale data herfra med data fra Norsk pasientregister og fant store forskjeller.

– Blant annet fant jeg 30 % systematisk underrapportering til NORKAR i forhold til pasientregisteret når det gjelder primær mortalitet etter operasjon. Primær mortalitet er en veldig viktig kvalitetsparameter, og den store differansen er derfor alvorlig, sier Skaaheim Haug.

Ikke nødvendigvis fusk
Han sier at det ikke finnes holdepunkter for å mene at dette skyldes bevisst fusk, men at forskjellene likevel ikke er tilfeldige.

– Trolig kan noe forklares med at pasientene dør ved en annen avdeling etter å ha fått komplikasjoner, sier Skaaheim Haug.

Undersøkelsen viste en generell underrapportering på 16 % til NORKAR, og man konkluderer med at NPR har en viktig rolle som sammenlikningsgrunnlag ved kvalitetssikring av medisinske registre.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media