Kaffe kan redusere risikoen for diabetes 2

Epidemiologiske undersøkelser tyder på at et høyt og jevnt forbruk av kaffe er forbundet med redusert risiko for diabetes type 2.

Det er JAMA som bringer det glade budskap til kaffeelskere i en oversiktsartikkel i siste utgave av tidsskriftet.

Mer kaffe, lavere risiko

Datagrunnlaget er ni kohortstudier og seks tverrsnittsstudier publisert i MEDLINE frem til og med januar 2005. Studier av type 1-diabetes, dyreforsøk og kortvarig eksponering for kaffe og koffein ble ikke tatt med i grunnlaget, siden forskerne ønsket å fokusere på kaffevaner og diabetes type 2. Totalt har 193 473 personer deltatt i kohortstudiene av sammenhengen mellom kaffeinntak og diabetes type 2, og av disse hadde 8 394 sykdommen.

Tallene var klare: Regelmessig kaffedrikking er forbundet med vesentlig lavere risiko for diabetes type 2.

Sammenhengen ikke klar

Forskerne beregnet relativ risiko (RR) og fant ut at RR for type 2-diabetes var 0,65 (95 % konfidensintervall (KI): 0,54–0,78) for dem som drakk mest (seks eller sju kopper daglig) og 0,72 (95 % KI: 0,62–0,83) for dem som drakk nest mest (seks til sju kopper daglig), sammenliknet med de som drakk minst. Resultatene var i hovedsak uavhengig av kjønn, grad av fedme eller region (USA eller Europa). De kryssseksjonelle studiene tydet på at høyt koffeininntak var forbundet med en lavere prevalens av nylig oppdaget hyperglykemi.

Forskerne heller samtidig litt kaldt vann i blodet på alle som måtte være fristet til å trekke for raske konklusjoner av resultatene:

– For å finne de underliggende sammenhengene mellom forbruk av kaffe og diabetes type 2, vil det være nødvendig med langvarige intervensjonsstudier av kaffeforbruk på glukosemetabolismen, skriver forfatterne.

– Bør undersøkes nøyere
Forskningssjef Kåre Birkeland ved Aker universitetssykehus er avventende til resultatene i oversiktsartikkelen.

– Sammenhengen mellom høyt, regelmessig inntak av kaffe og diabetes type 2 er for så vidt kjent, så artikkelen underbygger i stor grad det vi vet fra før, sier Birkeland til Tidsskriftet.

Birkeland mener, slik forfatterne selv konkluderer, at det er viktig å undersøke sammenhengen grundigere før man med sikkerhet setter likhetstegn mellom kaffe og lavere risiko for diabetes.

– Det kan tenkes at mennesker som drikker mye kaffe, lever sunnere også på andre måter. Kanskje mosjonerer kaffedrikkerne mer, og kanskje har de også et bedre kosthold. Slike forhold bør også undersøkes før man kan si noe med en viss sikkerhet om de underliggende årsakene, sier Birkeland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media