Hudsykdom utbredt i Oslo

Hudspesialist og stipendiat ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, Florence Dalgard, har i sin doktoravhandling sett på utbredelsen av hudsykdom blant voksne i hovedstaden og i hvilken grad kjønn, alder, psykisk helse, fødested og sosioøkonomisk status spiller inn.

Befolkningsundersøkelse
Dalgard har satt dermatologi inn i et samfunnsmedisinsk perspektiv. 50 000 voksne ble via befolkningsundersøkelsen HUBRO invitert til å delta. 18 000 av dem takket ja, og de fylte ut spørreskjema om kroniske hudsykdommer med utgangspunkt i selvopplevde plager.

I tillegg ble det hentet inn opplysninger om generell helse, livsstil og psykisk helse. Deltakerne var altså ikke pasienter med en stilt diagnose, men et utvalg av befolkningen.

To av ti
Dalgard fant at forekomsten av kroniske hudsykdommer som psoriasis og eksem er 25 % blant voksne kvinner og 22 % blant voksne menn i Oslo. Drøyt 8 % av Oslo-borgerne rapporterer om kløe.

Unge mennesker og personer med lavere sosioøkonomisk status ser ut til å være mest utsatt for hudsykdom. Også personer som kommer fra andre verdensdeler, men som er bosatt i Oslo, har mer kroniske hudsykdommer enn etniske nordmenn.

– Det er gjort få studier på dette tidligere, og det er noe overraskende at så mange plages, sier Dalgard til Tidsskriftet.

Depresjon
Kronisk hudsykdom ser også ut til å kunne settes i sammenheng med depresjon. Det er større sannsynlighet for at personer med hudplager rammes av depresjon enn at pasienter med kroniske sykdommer som astma, sukkersyke og angina rammes.

– Denne sammenhengen er ikke påvist tidligere i den generelle befolkningen. Sammenhengen går begge veier, og kan knyttes både til årsak og virkning. Noen utvikler depresjon som følge av hudsykdommen, men depresjon kan også være en utløsende årsak til hudplagene, sier Florence Dalgard.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media