Fortsatt langt frem for elektronisk samhandling

Bare 7 % av kommunene har koblet seg til helsenettet, og bare 0,2 og 3 % av henholdsvis epkriser og henvisninger går elektronisk, viser Sosial- og helsedirektoratets indikatorer.

Illustrasjonsfoto Imagelibrary GOLD

Sosial- og helsedirektoratet har lansert indikatorer knyttet til IT-strategien S@mspill 2007. Indikatorene viser utbredelse og utvikling i det elektroniske samarbeidet i sektoren, samt overgangen fra papirbasert til elektronisk kommunikasjon, ifølge direktoratets nettsider.

Venter på tilkobling til helsenett
En tredjedel av alle fastlegekontorene er koblet til helsenettet, og flere kontorer står i kø for oppkobling. Relativt gode tall her skyldes antakelig støtte som ble gitt fastleger for oppkobling mot helesenettet. Kun 7 % av kommunene har imidlertid koblet seg til, ifølge indikatorene.

Elektronisk sykmelding på vei
7 % av alle sykmeldingsattester og legeerklæringer fralegekontorer til Rikstrygdeverket sendes nå elektronisk. Tallet er ikke høyt, men har steget fra omtrent null ved årsskiftet. Direktoratet mener tallet samsvarer bra med antallet leger som er koblet opp mot helsenettet.

Lite mellom legekontor og sykehus
Dårligst an ligger elektronisk epikrise og henvisning. En veldig liten andel av epikriser og henvisninger går i dag elektronisk, henholdsvis ca. 0,2 og 3 %, ifølge indikatorene.

– Det er stor usikkerhet knyttet til tallene for epikriser og henvisning, i form av stor underrapportering, men foreløpig kan vi ikke anta noen overgang fra papir til elektronisk kommunikasjon mellom fastleger og sykehus, sier direktoratet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media