– Endelig en plan for tinnituspasienter

En arbeidsgruppe, ledet av overlege Haakon Arnesen ved St. Olavs hospital, har på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet utarbeidet en rapport med anbefalinger om konkrete tiltak. Ifølge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har tinntus lenge vært et problemområde innen helsevesenet, med manglende kompetanse og behandlingstilbud.

Hele 675 000 nordmenn plages med tinnitus, mens rundt 50 000 er så plaget at de har redusert livskvalitet.

Økt beredskap og kompetanse
I rapporten foreslås det fire tiltak for å gi tinnitusrammede et godt tilbud om utredning og behandling. Blant annet bør det være minst ett team i hver helseregion som kan behandle de som er mest plaget, og det bør innføres sykehustakster som dekker et fullverdig behandlingstilbud.

Et nasjonalt kompetansenettverk som kan sikre større og bedre kompetanse på feltet, og tinnitus bør i større grad inngå i den medisinske utdanningen.

En milepæl
Leder i tinnitusutvalget i HLF, Inger Bredland, mener rapporten er en milepæl.

– Rapporten viser helt konkret hva behandlingen bør bestå av, og hva som må gjøres for å få tilbudet på plass. Det er et samlet miljø som stiller seg bak tiltaksforslagene. Vi forventer derfor at Helse- og omsorgsdepartementet tar rapporten til følge og setter av midler til å gjennomføre tiltakene i statsbudsjettet, uttaler Bredland i en pressemelding.

Plan for hørselshemmede
Tinnitusprosjektet er ett av flere prosjekter som foregår i forbindelse med den såkalte Hørselsplanen. Handlingsplanen Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede. Plan for utvikling og organisering av tjenestetilbudet ble satt i gang i 2002 og har som mål å gi et bedre behandlingstilbud til alle hørselshemmede.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media