Leger samhandler for dårlig

Forsker Robert Myrvang mener det er viktig å bygge ned kunnskapsmessige hierarkier for å forbedre samhandlingen mellom sykehus- og allmennleger.

Foto Universitetet i Tromsø

Det er noe av konklusjonen til forsker og sosiolog Robert Myrvang ved Nasjonalt senter for telemedisin. I sin doktoravhandling belyser han samhandling mellom sykehus og legekontor og undersøker hvordan samhandlingsbetingelsene endres ved overgang fra papir- til elektronisk utveksling.

Samhandling rundt henvisninger og epikriser anvendes som eksempel og illustrasjon for undersøkelsen.

Holder seg til sitt
Avhandlingen viser at sykehuslegene i epikrisene ofte dokumenterer «for innvortes bruk». Jo mer organfokusert sykehusmedisinen er, jo større synes avstanden til allmennmedisinens breddetilnærming å være.

Imidlertid er ikke bildet entydig, for mens de kirugiske fagene på den ene siden etablerer seg lengst unna allmennmedisinen, kommuniserer for eksempel indremedisinerne bedre, fordi de «likner» på allmennmedisinen i sin faglige innretning.

Felles standard
Robert Myrvang undersøker blant annet hvordan bestemte standarder for medisinsk dokumentasjon kan gjøre det enklere for begge legegruppene.

Mange allmennleger oppfatter imidlertid standardisering som institusjonell tvang som båndlegger deres faglige tilnærming til medisinsk problemløsing. De mer entydige sykehusfagene synes å ha mest å tjene på en standardisering av den medisinske dokumentasjonen.

Delte meninger
Trygdelovgivning, finansieringssystem og dokumentasjonsteknologi utgjør til sammen en helhet som gjør at allmennlegene mener pasientene ikke «passer inn i malen». For pasientens del argumenterer de mot for stor utbredelse av evidensbasert dokumentasjon.

Sykehuslegene er derimot positive til evidensbasert dokumentasjon, eller for økt «vitenskapelighet» i informasjonsforvaltningen.

Hospitering
Myrvang konkluderer med at fremtidige tiltak må gjennomføres på arenaer og i et klima som bidrar til å bygge ned kunnskapsmessige hierarkier. Slike hensyn kan ivaretas ved videretuvikling av elektroniske dokumentasjonsløsninger på arenaer der sykehusleger og allmennleger møtes. Ekspemler på slike arenaer er praksiskonsulentordningen, der allmennleger hospiterer på sykehusavdelinger, og distrikstsmedisinske sentre, der ambulerende sykehusleger og allmennleger møtes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media