Stortinget til kamp mot feilmedisinering

Sosialkomiteens innstilling, avgitt i forrige uke, gav støttet til i departementets forslag om økt bruk av multidosepakninger.

Ifølge en svensk studie som er lagt til grunn i Legemiddelmeldingen, er det feil ved om lag 20 % av all behandling med legemidler. Så mye som 5-10 % av alle sykehusinnleggelser på indremedisinske avdelinger kan tilbakeføres til feilaktig legemiddelbruk. I Norge koster dette samfunnet 5 milliarder kroner årlig.

Sikrere og billigere?

Sosialkomiteen viser til at bruk av multidose kan fjerne uheldig og feil legemiddelbruk, og viser i tillegg til en redegjørelse om stort innsparingspotensial.

- Komiteen er blitt gjort kjent med at det finnes tekniske hjelpemidler som gjør bruken av multidose sikrere, og som dermed kan være med på å redusere problemene ved feilbruk av legemidler. Regjeringen bes utrede finansiering av merutgifter i forbindelse med tiltaket.

Kollegagrupper og generika

Stortinget ber også regjeringen om å:

  • vurdere å endre forskriften knyttet til legemiddelloven § 13 med sikte på at det ved import av legemidler fra land utenfor det europeiske samarbeidsområdet skal kreves godkjenning av Legemiddelverket ved første gangs import til den enkelte bruker, hvorpå det ved forlenget bruk skal være tilstrekkelig med godkjenning fra den enkelte lege
  • utrede hvordan de eksisterende kollegagruppene i regi av Den norske lægeforening kan brukes bedre for å sikre bedre forskrivning og sikrere legemiddelbruk
  • utrede nærmere organisasjonsmodellen for de fem regionale legemiddelinformasjonsenhetene (RELIS)
  • legge forholdene til rette for å heve norsk kompetanse på legemiddelbehandling til barn gjennom å etablere et nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk
  • medvirke til at det igangsettes forskning samt at internasjonal forskning gjennomgås, knyttet til bruken av mineraler og vitaminer i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser
  • legge fram forslag om forskrivning av virkestoff (generisk forskrivning)
  • utrede midlertidig refusjon innenfor blåreseptordningen.

Relaterte artikler:

Lover legene uavhengig legemiddelinformasjon. Tidsskriftet - nett 11.3.2005

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media