Mer til kunnskapsformidling i revidert budsjett

Standardene skal bygge på systematisk vurderer nye behandlingsopplegg, kombinert med en gjennomgang av den foreliggende faglige og vitenskapelige dokumentasjonen. I første omgang er det kreftbehandlingen som skal gjennomgås.Arbeidet skal ledes av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det foreslås bevilget 2 millioner kroner til arbeidet.

Følger opp Legemiddelmeldingen

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten får også 1 million kroner i økte bevilgninger for å følge opp Legemiddelmeldingen, som ble lagt frem i mars i år. Det er særlig arbeidet med produsentuavhengig forskrivningsstøtte og refusjonsvilkår som bør styrkes, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. Også bevilgningene til Statens legemiddelverk forelås økt med 4 millioner kroner i denne forbindelse.

Influensaberedskapen skal bedres

Etter råd fra flere hold om å utvide beredskapslageret av legemidler mot influensa, foreslår regjeringen å bevilge 210 millioner kroner til dette. Lageret utvides med 1,2 millioner pakninger Tamiflu. Det er tilnærmet likt anbefalingen fra Pandemikomiteen i Sosial- og helsedirektoratet, og fra Folkehelseinstituttet, som anbefalte å øke lageret med 1,4 millioner behandlingskurer.

Dyre medisiner og smertebehandling

Dyre medisiner, særlig innen kreftbehandling, har gjort at sykehusene har bedt om mer penger for å kunne klare å holde seg innenfor budsjettene. I revidert nasjonalbudsjett foreslås en tilleggsbevilgning på 18 millioner kroner til de regionale helseforetakene for å dekke de høye medikamentkostnadene. Helse- og omsorgsdepartementet vil i løpet av neste år ha en gjennomgang av ISF-systemet for å vurdere eventuelle justeringer. Alle pasienter som har en dødelig sykdom og som befinner seg i livets sluttfase, skal få dekket alle utgifter til lindrende sedering, ifølge budsjettforslaget.

De regionale helseforetakene får 100 millioner kroner for å få fart på utarbeidelsen av planer for lokalsykehusene og omstilling av sykehustjenestene i regionene.

Til revidert nasjonalbudsjett

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media