Mer offentlig legearbeid i distriktene

En ny rapport fra Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, viser at det varierer mye hvor mye fastlegene har deltatt i offentlig legearbeid etter innføringen av fastlegeordningen i 2001. Ordningen åpner for at kommunene skal kunne pålegge fastlegene offentlig legearbeid inntil 7,5 timer per uke.

Kan økes

Totalt arbeider 17,3 % av fastlegene mer enn 7,5 timer i uken for kommunen. I 2002 arbeidet fastlegene i gjennomsnitt 5,55 timer per uke med offentlig legearbeid.

- Det virker som kommunene ikke utnytter potensialet påleggsklausulen gir for å få leger til å arbeide med oppgaver i det offentlige, sier Hilde Lurås til forskning.no. Lurås er en av forskerne som står bak rapporten.

Ifølge Lurås kan det samlede offentlige legearbeidet økes med 40 % dersom alle fastlegene i utvalget som i dag jobber mindre enn 7,5 timer, arbeider 7,5 timer per uke. Spørsmålet er om det er ønskelig at det offentlige legearbeidet skal organiseres ved at alle fastleger pålegges å delta eller om det kan tenkes andre ordninger.

- Opp til kommunene

Forskerne har undersøkt data om offentlig legearbeid i et representativt utvalg på 35 kommuner. I undersøkelsen kommer kommunene Kvitsøy i Rogaland og Kvænangen i Troms best ut, hvor det utføres henholdsvis 118 og 55,5 legeårsverk per 100 000 innbyggere. I Stovner bydel i Oslo blir det utført 16,2 årsverk per 100 000 innbyggere, mens i Sogn bydel i Oslo 6,3.

Rapporten viser at det generelt blir utført mer offentlig legearbeid i såkalte usentrale enn i sentrale kommuner.

- Det er opp til kommunene selv å vurdere omfanget av offentlige legetjenester. Befolkningssammensetningen legger visse rammer for innsatsen, men fordi det ikke stilles noe minstekrav til tjenestens innhold og omfang, er den kommunale variasjonen stor, sier Hilde Lurås.

Ikke styrket

Det har vært vanskelig å få privatpraktiserende leger til å utføre offentlig legearbeid fordi det har blitt regnet som dårlig betalt i forhold til privatpraktiserende praksis. Leger som er fast ansatt i kommunene har generelt vært mer positive til å påta seg offentlig legearbeid.

Rapporten viser at offentlige legestillinger i mindre grad enn før fastlegereformen står ledige, men det kan se ut som det offentlige legearbeidet ikke har kommet styrket ut etter innføringen av fastlegeordningen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media