Helsetilsynet kritiserer tsunami-rapporten

I sitt høringssvar til Reinås-rapporten retter helsedirektør Lars E. Hansen og assisterende direktør Geir Sverre Braut i Statens helsetilsyn relativt skarp kritikk mot jobben utvalget har gjort. Blant annet stiller de to spørsmål ved integriteten til utvalget på grunn av måten deler av rapporten er skrevet på.

- Deler av rapporten har et narrativt preg som gir en indikasjon på en forforståelse som gjør at det kan stilles spørsmål ved integriteten til utvalget, heter det i høringssvaret.

Mangelfull

Helsetilsynet mener arbeidet til de ulike instansene som har bidratt er fremstilt på en summarisk og lite analytisk måte, noe som gjør at rådets anbefalinger får en begrenset gyldighet. Det rettes kritikk mot den manglende evalueringen av sosial- og helsetjenesten.

- Denne avgrensningen gjør at det er vanskelig å trekke gyldige slutninger om innsatsen til ytterleddene i sosial- og helsetjenesten ved den aktuelle hendelsen, skriver Helsetilsynet.

Sosialtjenesten viktig

Hansen og Braut peker spesielt på at sosialtjenesten burde vært mer synliggjort.

- Etter vår erfaring var det et større behov for sosiale tjenester enn helsetjenester ved mottaket av hjemkomne de første dagene, mener de to. De understreker samtidig at de ikke har grunnlag for å mene at verken helse- eller sosialtjenestene har sviktet.

Prioriterer sine egne

Når det gjelder norske helseteam i utlandet burde også disse blitt evaluert i rapporten. Helsetilsynet mener arbeidet disse teamene måtte gjøre, reiser en rekke etiske og juridiske problemstillinger. Også helsepersonells prioritering av pasienter fra eget hjemland bør granskes nærmere, mener Helsetilsynet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media