God effekt av cochleaimplantasjon

Spesialist i øre-nese-halssykdommer, Birger Mo ved Øre-nese-halsavdelingen, Rikshospitalet, har undersøkt døvblitte voksne pasienter som ble operert med cochleaimplantasjon (CI) i perioden 1986-2001. I doktoravhandlingen Cochlear Implants in adults – A study of quality of life, har han sammenliknet CI-pasienter med andre grupper hørselshemmede, blant annet pasienter som har vært utredet med tanke på cochleaimplantasjon, men som ikke har fått dette på grunn av at hørselen ikke var svekket nok, eller fordi de ikke ønsket operasjon.

Bedre livskvalitet

Tabell
En ny doktoravhandling konkluderer med at døvblitte voksne har meget god nytte av cochleaimplantasjon. Illustrasjonsfoto

Mo konkluderer med at voksne CI-opererte oppnår sosial hørsel på linje med, eller til dels bedre enn velfungerende tungt hørselshemmede med god nytte av vanlige høreapparater. Det er imidlertid store individuelle forskjeller blant de CI-opererte. CI-pasientene har bedre livskvalitet enn pasienter som ikke er operert, og de har signifikant mindre angst og depresjon.

Påvirker de nærmeste

I en prospektiv del av studien finner Mo at CI-pasienter opplever bedre livskvalitet og mindre grad av angst og depresjon 12-15 måneder etter operasjonen. Han konkluderer med at døvblitte voksne har meget god nytte av cochleaimplantasjon.

– Ikke bare får de tilbake en del av hørselen, de får også bedring i livskvalitet og mindre angst og depresjon etter operasjonen. I tillegg fant vi at nære pårørende og venner til de CI-opererte også oppnår bedring i sin livskvalitet, sier Mo.

Liten bedring nok

Rundt 50 % av pasientene som sliter med øresus oppgir at plagene reduseres ved bruk av implantatet. Mo er ikke overrasket over at CI-operasjonen har disse fordelene. Han var imidlertid ikke forberedt på resultatene som viste livskvalitet i forhold til hørselsresultat.

– Hvor godt hørselsresultat de opererte fikk, så ikke ut til å påvirke endringer i livskvaliteten. Bare det at pasienten opplever en bedring i forhold til før, ser ut til å gi utslag, sier Mo.

Birger Mo disputerer 10. juni ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media