Gabrielsen går god for uavhengighet

Spørsmålet om uavhengighet har blant annet kommet i forbindelse med at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er tiltenkt en sentral rolle i arbeidet med å fremskaffe uavhengig faglig informasjon om legemidler. Dette kommer frem i legemiddelmeldingen, som ble lagt frem i 11. mars i år. Senest i forslaget til revidert budsjett ble det foreslått å bevilge mer penger til sentretet for å kunne ivareta denne rollen.

Flere har reist spørsmålet

Det er stortingsrepresentant Aasmund Kristoffersen fra Arbeiderpartiet som i et brev fra partiets stortingsgruppe, til helseministeren den 21. april i år, har bedt om en avklaring på senterets uavhengighet i forhold til andre statlige organ, og om det da kan anses å ha en uavhengig rolle. Senest i sin åpningstale på Legeforeningens landsstyremøte i forrige uke, satte også president Hans Kristian Bakke spørsmålstegn ved Kunnskapssenterets uavhengighet i forhold til myndighetene som kilde til uavhengig legemiddelinformasjon. Redaktør i Tidsskriftet, Charlotte Haug, tok opp det samme spørsmålet i lederen i nr. 8 som kom ut 21. april.

- Helsemyndighetene må ha kunnskap for å styre, men bør ikke samtidig styre kunnskapsutvikling og -formidling, mener Haug.

Uavhengig nok

I svarbrevet til Arbeiderpartiets stortingsgruppe viser Ansgar Gabrielsen flere grunner til at blant annet den administrative tilknytningen til Sosial- og helsedirektoratet ikke vil påvirke Kunnskapssenterets utforming av uavhengig informasjon om legemidler. Brevet er publisert på Kunnskapssentrets nettsider.

- Det er vedtektsfestet at Kunnskapssenteret ikke kan instrueres i faglige spørsmål, påpeker Gabrielsen, som videre skriver at departementet og Sosial- og helsedirektoratet kan bestille undersøkelser og evalueringer fra senteret, men ikke legge føringer på innholdet i tilbakemeldingene eller på hvordan fremstillingen vinkles.
- Kunnskapssenteret er i hovedsak rammefinansiert for å sørge for uavhengighet i forhold til bestillere og oppdragsgivere, sier han.

- Kunnskapssenteret er organisert og sammensatt slik at det kan fylle rollen som myndighets- og produsentuavhengig instans for legemiddelinformasjon på en god måte. Dette blir trolig enda tydeligere for dem som betrakter senteret fra utsiden når samlokaliseringen mellom Sosial- og helsedirektoratet og Kunnskapssenteret opphører. En ny lokalisering for Kunnskapssenteret er under utredning og vil bli gjennomført i løpet av 2006, opplyser helseministeren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media