Frister kvinner inn i ledelse

Helse Øst RHF, Helse Sør RHF og Den norske lægeforening mener en jevnere kjønnsfordeling blant ledere i helsevesenet vil være en fordel for sykehusene, som har mye uutnyttet lederpotensialet i sine organisasjoner. De tre har derfor dratt i gang prosjektet Frist meg inn i ledelse, for å motivere og rekruttere flere kvinner til lederstillinger.

Svært lav kvinneandel

Tabell
- Til tross for at tallet på kvinnelige leger som er aktuelle som ledere øker, stiger ikke andelen kvinnelige ledere tilsvarende, sier Torunn Janbu. Foto E.J Andersen

Selv om andelen kvinnelige leger er på vei opp, med en kvinneandel blant medisinstudentene på over 50 %, er andelen kvinnelige leger i lederstillinger vesentlig lavere enn lederandelen blant mannlige leger. Bare 17, 1 % av lederstillingene i helsevesenet er besatt av kvinner, ifølge statistikk fra Legeforeningen. Blant annet er 9,4 % av landets professorer i medisin kvinner, mens 14,5 % av avdelingsoverlegene er det.

Skal fristes

– Tendensen går den gale veien. Til tross for at tallet på kvinnelige leger som er aktuelle som ledere øker, stiger ikke andelen kvinnelige ledere tilsvarende, påpeker en av prosjektlederne, Torunn Janbu.

Hun sier hensikten med prosjektet er å friste kvinnene i foretakene til å bli ledere.

– Deltakerne skal ikke lære å bli ledere, de skal få vite mer om hvorfor noen velger ledelse fremfor klinisk arbeid, hva motivasjonen kan være, og de skal prøve å tenke på seg selv som en leder, sier Janbu. Hun er selv overlege ved Rikshospitalet, leder av Oslo legeforening, leder av Legeforeningens likestillingsutvalg og visepresident i Legeforeningen.

Stor interesse

Janbu tror mangel på rollemodeller, samt lange tradisjoner med prioritering av klinisk arbeid fremfor administrasjon og ledelse, er noe av årsaken til at kvinner velger bort ledelse. Interessen for prosjektet har imidlertid vært stor, og helseforetakene har vært positive og samarbeidsvillige.
Pilotprogrammet skal gå over fem hele dager fordelt på tre samlinger, med en teoretisk del og en praktisk del. Blant annet skal deltakerne finne løsninger på ulike problemstillinger på sin arbeidsplass, og bruke hverandre som veiledere.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media