Forgubbingstendens blant fastlegene

1. juni 2001 ble fastlegeordningen etablert, og hvert kvartal siden da har Rikstrygdeverket gitt ut statistikk som viser utviklingen. Tallene for første kvartal 2005 viser at over halvparten av de 3 762 fastlegene er i alderen 40-54 år, og at nesten én av fire er mellom 55-66 år. Tallet på fastleger over 67 år er økt siden 2001, og sju av ti fastleger er menn. Kvinneandelen er tilnærmet stabil, med 30 % i 2005 mot rundt 29 % i 2001.

Tabell
Den typiske fastlegen i Norge er en godt voksen mann. Nesten én av fire er mellom 55 og 66 år. Illustrasjonsfoto

- Forgubbingstendens

Statistikksjef i Legeforeningen, Anders Taraldset, sier det ser ut til å være en klar forgubbingstendens blant fastlegene.

- Gjennomsnittsalderen blant fastlegene øker langt mer enn for øvrige leger. Samtidig har kvinneandelen blant fastlegene økt med bare 1,2 prosentpoeng på fire år. Dette er ikke mer enn økningen blant alle leger per år. Det betyr at en synkende andel av kvinnelige leger er fastleger, sier Taraldset til Tidsskriftet.

Han opplyser at kvinneandelen er lavest blant privatpraktiserende allmennleger, både innenfor og utenfor fastlegeordningen, samt i kommunelege 1-stillinger. Den er høyest blant fastlønte fastleger, kommunelege 2-stillinger og andre stillinger i kommunehelsetjenesten.

Spesialistutdanning

Nesten seks av ti fastleger (59 %) hadde ved årsskiftet utdanning som spesialist i allmennmedisin, noe som er en økning på rundt tre prosentpoeng fra 2001. Drøyt 8 % er spesialist i samfunnsmedisin, mens 7 % har begge spesialiteter.

Ikke lett å bytte

Det er fremdeles mange pasienter som ikke har noen reell mulighet til å velge eller bytte fastlege. Per i dag er det 119 kommuner hvor færre enn to fastleger har åpne lister. Dette er en økning på 12 kommuner fra forrige kvartal, men en nedgang fra oppstarten i 2001, da det tilsvarende tallet var 146.

Hele 98,5 % av Norges befolkning har plass på en liste hos fastlege, mens den siste andelen på 0,5 % ikke ønsker å stå på noen liste. 1,6 % av pasientene, byttet lege etter eget ønske i løpet av årets første kvartal.

Se også oppdatert legestatistikk på Legeforeningens nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media