- Effektiv pillekombinasjon mot hjertesykdom

Slik konkluderer forfatterne av en britisk studie publisert i siste utgave av BMJ. Avdelingssjef og professor Jan Erik Nordrehaug ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, mener konklusjonen er nyttig og interessant.

Stor studie

Tabell
Hjertepasienter har større sjanse for å overleve dersom de tar en kombinasjon av tre ulike medikamenter i stedet for bare ett. Illustrasjonsfoto

Studien, som også er omtalt i en lederartikkel i samme tidsskrift, involverte 11 330 pasienter som alle hadde fått diagnosen iskemisk hjertesykdom i perioden 1996-2003. I studien ble drøyt 2 200 pasienter med iskemisk hjertesykdom som døde, sammenliknet med en kontrollgruppe på drøyt 9000 pasienter som overlevde. Kontrollgruppen ble plukket ut etter alder, kjønn og tidspunkt for diagnose.

God kombinasjon

Pasientene som tok en kombinasjon av statiner, acetylsalisylsyre og betablokkere hadde 83 % redusert dødelighet. Pasienter som brukte en kombinasjon av statiner, acetylsalisylsyre, betablokkere og angiotensinkonvertasehemmere (ACE-hemmere) hadde 75 % redusert dødelighet, mens pasienter som tok statiner, acetylsalisylsyre og ACE-hemmere hadde 71 % redusert dødelighet. Gruppen pasienter som hadde lavest reduksjon i dødelighet var de som kun ble behandlet med betablokkere, med 19 % reduksjon. Pasienter som ble behandlet kun med ACE-hemmere hadde 20 % redusert dødelighet, mens pasienter som fikk en kombinasjon av statiner og ACE-hemmere hadde 31 % redusert dødelighet, men en variasjon fra hele 57 % reduksjon til 12 % økning.

- Ikke ACE-hemmere

Forfatterne konkluderer med at en kombinasjon av statiner, acetylsalisylsyre og betablokkere øker sjansen for å overleve for høyrisikogruppen av pasienter med kardiovaskulær sykdom. Forfatterne fant imidlertid ingen beviser for at ACE-hemmere kan ha positiv effekt i denne kombinasjonen, noe de mener bekrefter funnene i den såkalte PEACE-studien, som ble omtalt i Tidsskriftet nr. 24/2004.

Mini polypille

I 2003 publiserte Wald om medarbeidere en studie i BMJ hvor de anbefalte at alle personer over 55 år burde ta en kombinasjonspille (polypille) med statiner, acetylsalisylsyre, tiazider, betablokkere, ACE-hemmere og folsyre. Denne anbefalingen underbygges ikke av den nye studien.

- Vi har ikke undersøkt effekten av kombinasjonsbehandling hos pasienter uten iskemisk hjertesykdom. Resultatene våre kan dermed ikke bli tatt som bekreftelse på at kombinasjonspillen anbefalt av Wald et al bør forskrives til alle pasienter over 55 år, skriver forfatterne Julia Hippisley-Cox og Carol Coupland.

- Nyttig og interessant

Jan Erik Nordrehaug, avdelingssjef og professor ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, sier dette er en svært aktuell klinisk problemstilling.

- Det har lenge vært snakk om hvorvidt vi driver unødvendig polyfarmasi ved behandling av pasienter med iskemisk hjertesykdom. Vi har vært klar over at det vil gi tilleggsgevinst på prognose å bruke flere enn ett medikament, men akkurat når tilleggsgevinsten avtar sterkt eller forsvinner ved å addere ett ekstra har vært svært usikkert. Dette blir det nå gitt en indikasjon på i denne interessante studien, sier Nordrehaug til Tidsskriftet.

Overbehandling

Han mener det er viktig å merke seg at den største gevinsten ved behandlingen kom i gruppen som hadde gjennomgått et hjerteinfarkt.

- I denne studien har det også vært lettere å vise tilleggseffekter av medikamenter som adderes fordi alle i gruppen som er valgt bruker hvert enkelt medikament. For andre pasientgrupper er resultatene av studien noe mer vanskelig å vurdere fordi man lett kan overbehandle lavrisikopasienter over mange år. Individuelle hensyn til risikoprofil hos pasienten bør fortsatt tas, sier Jan Erik Nordrehaug.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media