Depresjon øker med alderen

Psykiater Eystein Stordal bygger sin doktoravhandling, Aspects of the epidemiology of depressions based on self-rating in a large general health study, på selvrapportert depresjon fra 60 000 personer i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) fra 1995-97. Tidligere har man antatt at forekomsten av depresjon er mindre blant eldre enn blant yngre, men Stordal fant at forekomsten av depresjon øker jevnt med alderen.

To av ti deprimerte

I aldersgruppen 20-29 år rapporterte 4 % om depresjon, mens i gruppen over 80 år var hele 20 % deprimerte. Graden av depresjon er målt ved hjelp av Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Rundt en tredel av eldre med somatiske helseproblemer rapporterer om angst og/eller depresjon, men det er stor forskjell etter hvilke helseproblemer pasienten har. Sammenhengen varierer fra 21 % ved høyt blodtrykk til 43 % ved fibromyalgi. Komorbid angst og depresjon er sterkest relatert til somatiske helseproblemer. Studien viser at kjønnsforskjellene når det gjelder depresjon er minimale, noe som også avviker fra tidligere studier. Graden av depresjon varierer etter årstiden, og stemmer overens med årstidsvariasjon når det gjelder selvmord.

Flere årsaker

Eystein Stordal understreker at risikoen for depresjon øker med alderen også etter at man har korrigert for somatisk sykdom og andre faktorer som kan påvirke den psykiske helsen. Han mener den økte risikoen for depresjon blant eldre har flere årsaker.

- I de multivariate analysene er det særlig somatisk helse og sosiodemografiske faktorer som forklarer økningen av depresjon med alderen. De enkeltfaktorer som har mest betydning er lav utdanning og redusert funksjon på grunn av redusert hørsel, redusert syn og redusert funksjon på grunn av somatiske helseproblemer, sier Stordal til Tidsskriftet.

Å stille diagnosen

Han mener det bør vurderes andre måter å diagnostisere depresjon blant eldre på.

- Eldre har ofte depressive symptomer uten at de fyller antallet kategoriske diagnosekriterier i ICD-10 eller DSM 4-diagnosesystemet. Disse –milde– depressive tilstandene har store konsekvenser både for livskvalitet og somatisk helse. Blant eldre bør det legges mer vekt på de depressive symptomene som er vanlige i disse aldersgrupper som anhedoni (manglende glede), tomhetsfølelse, somatisering og sosial tilbaketrekking, sier psykiateren.

Eystein Stordal disputerte ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 22. april 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media