Kvinnehjerter frem i lyset

Det er bare delvis erkjent i det medisinske fagmiljøet at kardiovaskulær sykdom er viktigste dødsårsak blant europeiske kvinner. Hjerte- og karsykdom tar livet av flere kvinner (55 %) enn menn (43 %) og er en viktigere dødsårsak hos kvinner enn alle kreftformer lagt sammen. Kampanjens hovedmål er å bevisstgjøre den medisinske profesjon, skaffe til veie mer kunnskap om spesifikke risikofaktorer og symptomatologi hos kvinner og derved sikre kvinner et bedre behandlingstilbud.

Tabell
Kardiovaskulær sykdom er viktigste dødsårsak blant europeiske kvinner. Illustrasjonsfoto

Underdiagnostisering av kvinner

Kvinner frykter brystkreft, men dør av hjertesykdom og hjerneslag. Det er en utbredt misoppfatning ikke bare i befolkningen, men også blant leger at kvinner i stor grad er forskånet for hjerte- og karsykdom. Tradisjonelt har man sett det som mennenes sykdom. Det er menns symptomer som vektlegges ved diagnostikk, i hovedsak menn som har vært inkludert i studiene og optimal behandling er følgelig definert ut fra hva som virker på menn. Kvinners symptomatologi og sykdomsprogresjon avviker fra mønsteret man ser hos menn. Sykdom hos kvinner blir derfor ofte ikke erkjent. Underdiagnostisering og underbehandling av kvinner skjer både hos allmennpraktikere og kardiologer.

Women at Heart-kampanjen vil arbeide mot følgende hovedmål:

  • økt bevisstgjøring i Europa om at kardiovaskulær sykdom er viktigste dødsårsak blant kvinner
  • økt kunnskap blant leger om risikofaktorer og sykdomspresentasjon hos kvinner
  • bedre behandling av kvinner med kardiovaskulær sykdom
  • økt kvinneandel i kliniske studier
  • skaffe ny kunnskap om kvinner og kardiovaskulær sykdom ved å analysere ESC Euro Heart Survey databasene, herunder se på kjønnsforskjeller i sykdomsutbredelse og behandling i ulike områder av Europa.

Rettet mot leger

Kampanjen er primært rettet mot den medisinske profesjon fordi dette antas å gi størst kost-nytte-effekt. Red dress-kampanjen som ble startet i USA for et par år siden er rettet mot publikum. Kampanjene vil kunne ha synergistisk effekt.

Europeisk nettverk

European Society of Cardiology er en sammenslutning av de nasjonale foreningene for kardiologer i Europa. Alle legemedlemmer i Norsk Cardiologisk Selskap er også medlemmer av ESC. Den europeiske foreningen har et betydelig nettverk og vil bruke nettverket sitt for å spre budskapet. ESC oppfordrer også til nasjonale initiativ, spesielt utvikling av egne undervisningsprodukter innen kvinner og hjertesykdom. Hovedansvarlig for kampanjen er professor Silvia Priori som er kardiolog (elektrofysiolog) i Italia og medlem av styret i ESC. En uavhengig stiftelse, The Bristol Myers Squibb Foundation i New York, har støttet initiativet med en ubunden donasjon til undervisningsformål.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media