Nytt om navn

Artikkel

Ole Storsteins pris

Torbjørn Omland er tildelt Ole Storsteins pris. Foto Anne Karin Brigtsen

Torbjørn Omland (f. 1962), professor og overlege ved medisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus, har fått Ole Storsteins pris 2004 for en betydelig innsats innen kardiovaskulær forskning. Prisen deles ut av Norsk cardiologisk selskap (NCS), og er på 40 000 kroner.

Omland har publisert en rekke arbeider som ifølge komiteen har gitt vesentlig ny kunnskap om ulike nevrohormoner, spesielt natriuretiske peptiders betydning ved ulike kardiovaskulære sykdommer. Han har også deltatt i flere internasjonale multisenterstudier der man har klargjort betydningen av B-type natriuretisk peptid (BNP) i diagnostikk av pasienter med dyspné og som prognostisk markør. Omlands artikler er publisert i flere anerkjente tidsskrifter.

Vitalprisen 2004

Monica Klungland Torstveit (f. 1973) har fått Vitalprisen for 2004. Klungland Torstveit er stipendiat ved Idrettsmedisinsk seksjon ved Norges idrettshøgskole, og har markert seg både nasjonalt og internasjonalt gjennom sitt forskningsfelt kvinner, idrett og helse.

I sin doktoravhandling har hun sett på forekomsten av «den kvinnelige utøvertriaden» – sammenhengen mellom forstyrret spiseatferd, menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose blant norske kvinnelige eliteidrettsutøvere i forhold til andre kvinner. Det er ikke publisert liknende studier tidligere.

Funnene viser blant annet at forstyrret spiseatferd, spiseforstyrrelser og menstruasjonsforstyrrelser er vanligere blant utøvere i vektavhengige idretter enn i ikke-vektavhengige idretter og hos kontrollpersoner. Lav beinmasse (osteopenia) er 2 – 3 ganger så hyppig blant normalt aktive kontrollpersoner sammenliknet med eliteidrettsutøverne.

Den totale triaden var gjeldende for 4 % av utøverne og 3 % av kontrollpersonene.

Resultatene fra det omfattende prosjektet har høstet internasjonal oppmerksomhet, og Klungland Torstveit er allerede omtalt som en av de ledende i verden på sitt felt, ifølge Senter for idrettsskadeforskning. Vitalprisen er på 20 000 kroner.

Sverre O. Lie æresmedlem

Sverre O. Lie er blitt æresmedlem i den indiske barnelegeforeningen. Foto Eline Feiring

Sverre Olaf Lie (f. 1938), klinikksjef ved Barneklinikken, Rikshospitalet, er som eneste ikke-inder utnevnt til æresmedlem i Indian Academy of Pediatrics.

Bakgrunnen er blant annet at Lie var med på å starte et prosjekt i Bombay i 1996, ifølge Rikshospitalets nettsider. Her ble indiske barnekreftleger inspirert til å lage et treningsprogram og en lærebok. Prosjektet er blitt stor suksess i landet, og har dessuten ført til at Verdens helseorganisasjon har kopiert det i sine konsepter.

Ifølge Lie selv hadde prosjektet aldri latt seg gjennomføre uten de engasjerte samarbeidspartnerne i India.

Myhre utnevnt til ridder

Professor Hans Olav Myhre (f. 1939) ved kirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden. Myhre får utmerkelsen for sin innsats innen medisin. Han har i hele sin karriere utmerket seg med forskning til beste for pasienter, studenter og medarbeidere, skriver sykehuset på sine hjemmesider.

Myhre har bidratt til å sette norsk kirurgi og norsk medisin på verdenskartet. Han har sittet i styringsgruppen for Senter for medisin og metodevurdering, hvor han var med på å etablere en ordning for systematisk og kritisk evaluering av klinisk kunnskap.

Hans O. Myhre er utdannet som kirurg ved ulike sykehus i Norge og ved Texas Medical Center. Han avla medisinsk doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1971, og utdannet seg senere til spesialist i thorax- og karkirurgi.

Myhre er fra før æresmedlem i Norsk kirurgisk forening og tidligere president i European Society for Vascular Surgery.

Ny direktør

Erik Kreyberg Normann er ny direktør ved Akershus universitetssykehus. Foto Akershus universitetssykehus

Erik Kreyberg Normann (f. 1956) har tatt over direktørstolen ved Akershus universitetssykehus etter Are Helseth. Normann er spesialist i barnesykdommer, og kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Sykehuset Buskerud.

Ifølge styret ved Akershus universitetssykehus har Normann bred bakgrunn, blant annet som avdelingsoverlege, klinikkoverlege, sjeflege, konstituert direktør ved Ullevål universitetssykehus og direktør for barne- og familieetaten i Oslo kommune.

– Vi har fått en ambisiøs og energisk person som ny administrerende direktør, sier styreleder Peder Olsen.

Arnesen fikk Hjerteprisen

H.M. Kong Harald overrakte nylig Nasjonalforeningens hjertepris for 2005 til professor Harald Arnesen.

Harald Arnesen (f. 1938) er seksjonsoverlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Hjerteprisen, som deles ut av Nasjonalforeningen for folkehelsen, får han for sine kliniske forsøk med ulike medikamenter innen sitt fagfelt. Han har blant annet forsket på forebygging av blodpropp, og om effekten av marine omega-3-fettsyrer ved hjerte- og karsykdom. Forskningen har bidratt til en nedgang i forekomsten av hjerteinfarkt.

Ifølge Mons Lie, leder av Nasjonalforeningens hjerte- og karråd, er Harald Arnesens forskning spesiell og verdifull fordi han selv har tatt initiativet til prosjektene. I motsetning til ved oppdragsforskning, hvor forskeren kan miste noe av sin vitenskapelige frihet, har Arnesen beholdt denne friheten innen et fagområde hvor de økonomiske særinteressene er store og farlige, mener Lie.

Hjerteprisen 2005 er på 100 000 kroner, samt en skulptur av Lise Amundsen.

Beste artikler i sør

Helse Sør har delt ut to priser for fremragende forskningsartikler skrevet av ansatte i helseregionen. Prisene deles ut hvert halvår, og for første halvår 2004 gikk prisen til forskere ved Radiumhospitalet.

Jon Sudbø (f. 1961) ved behandlingsprogrammet for øre-, nese- og halskreft får prisen for en artikkel publisert i New England Journal of Medicine. Temaet er hvordan enkle genetiske undersøkelser kan bidra i behandlingen av munnhulekreft. I artikkelen antydes det at medikamentell behandling kan foretrekkes fremfor kirurgi for å hindre spredning av kreft via hvite flekker i munnslimhinnen.

Øystein Røsok (f. 1965) og Mouldy Sioud (f. 1957) ved avdeling for immunulogi ved Radiumhospitalet får prisen for sin artikkel om genregulering ved motstrøms-RNA, publisert i Nature Biotechnology. I artikkelen beskrives en eksperimentell metode for hvordan man kan kjenne igjen gener regulert av naturlig motstrøms-RNA i en celle. Balansen mellom medstrøms- og motstrøms-RNA ser i noen tilfeller ut til å ha sammenheng med utvikling av kreft.

Søren Falchs Juniorpris 2005

Guri Rørtveit. Foto Universitetet i Bergen

Tor A. Strand. Foto Universitetet i Bergen

Guri Rørtveit (f. 1965) og Tor A. Strand (f. 1967) er tildelt årets Søren Falchs Juniorpris for yngre forskere. Prisen tildeles forskere under 40 år som kan vise til forskningsresultater som har medført ny og bedret diagnostikk, terapi og forståelse.

Guri Rørtveit er postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen og fastlege ved Fjellsiden legesenter i Bergen. Hun får prisen for sin forskning på sammenhengen mellom barnefødsler og urinlekkasje hos kvinner, skriver universitetsavisen På Høyden. Resultatene hun har publisert, viser at kvinner som føder med keisersnitt, har større risiko for inkontinens enn kvinner som ikke føder barn. Vaginal fødsel fører til en enda større risiko, og fødselsfaktorer som høy fødselsvekt eller seteleie ser ikke ut til å øke risikoen for inkontinens.

Tor A. Strand er postdoktor ved Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Han får prisen for sine studier på dyr og mennesker som viser at sink er viktig for immunforsvaret, og at sinktilskudd virker mot diaré og lungebetennelse hos barn i utviklingsland. Hvert år dør rundt 12 millioner barn av diaré eller lungebetennelse, ofte som følge av underernæring. Et forsøk Strand utførte i Nepal viste at sinktilskudd til små barn med akutt diaré reduserte risikoen for langvarig diaré med nesten 50 %. Resultatene fører trolig til at Verdens helseorganisasjon vil anbefale sink til denne gruppen.

Søren Falchs Juniorpris er på 50 000 kroner.

Anbefalte artikler