Lover legene uavhengig legemiddelinformasjon

– Dette er det vårt ansvar å rydde opp i, sier helseminister Ansgar Gabrielsen. Han tok selvkritikk på flere punkter rundt myndighetenes informasjonsarbeid om legemidler og regelverk, da han i dag presenterte St.meld. nr. 18 (2004-2005) Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk
Legemiddelpolitikken.

Nasjonale behandlingsretningslinjer

- Legene har ikke god nok tilgang på balansert informasjons i dag. Vi vet at både Legeforeningen og Statens legemiddelverk har gjort mye på området, men myndighetene må gjøre mer, sier Gabrielsen.

Både Statens legemiddelverk og Sosial- og helsedirektoratet skal intensivere sin informasjon, blant annet ved å gi ut nasjonale retningslinjer for behandling på ulike sykdomsområder. Nasjonalt kunnskapssenter vil få en viktig rolle når det gjelder å formidle blant annet produsent- og myndighetsuavhengig legemiddelinformasjonen videre til legene.

Må dokumentere foredrag

Det vil også komme en forskrift om samspillet mellom helsepersonell og næringsinteresser. Denne sendes snart på høring. Det foreslås også at kopi av faglige presentasjoner om legemidler betalt av legemiddelindustrien og avholdt i nærmere definerte perioder, skal sendes elektronisk til Statens legemiddelverk.

- Hensikten er å kontrollere at det er den samme informasjonen som gis ved andre anledninger og for andre oppdragsgivere. Dette er et av de mest interessante forslagene i meldingen, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Feilbruk koster milliarder

I tillegg til utfordringen med balansert informasjon, viser Legemiddelmeldingen til to andre utfordringer; feil bruk av medikamenter og etterlevelse av blåreseptordningen.

Ifølge en svensk studie som er lagt til grunn, er det feil ved om lag 20 % av all behandling med legemidler. I Norge koster dette samfunnet 5 milliarder kroner årlig, og det foreslås blant annet å øke bruken av multidose, eller ferdigpakket medisin, særlig blant eldre pasienter.

Det er avdekket en del brudd på refusjonsreglene, og endringer må til for å unngå også dette.

- En stor del av feilene her skyldes at myndighetene har gjort et slett arbeid med å informere om reglene. Vi har vært særs utydelige, faktisk, sier helseministeren.
I årene fremover skal det knyttes oppdaterte vilkår for refusjon til hvert enkelt legemiddel, legene skal effektivt informeres om vilkårene og det skal kontrolleres at vilkårene etterleves i praksis.

De mest kostnadseffektive legemidlene foreslås som førstevalg ved behandling, når det er grunn til å forvente at behandlingsresultatet blir det samme som ved bruk av dyrere legemidler. Dette kan gjøre samfunnets ressursbruk mer effektiv, uten at tilbudet til pasientene påvirkes. Men legene vil kunne gjøre unntak dersom medisinske grunner taler for det, lover departementet.

Legeforeningn er positiv til økt satsing på produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Les kommentar på Legeforeningens nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media