Legene forskriver utfra hensyn og press

Slik konkluderer Statskonsult, som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har laget en rapport om etterlevelse av vilkårene for forskrivning av legemidler på blå resept. Blant annet er leger, ansatte i Rikstrygdeverket, Statens legemiddelverk, apotek og oppgjørskontor intervjuet.

Ikke av egeninteresse

Undersøkelsen viser at i tilfeller der legen ikke følger forskrivningsvilkårene, er det av hensyn til pasienten eller samfunnsøkonomien, ikke av hensyn til seg selv. Årsaken er et stivbent og foreldet regelverk, slik også apotekene påpeker.

Ifølge apotekene virker det som legene forskriver dyrere behandling enn nødvendig, men med rett dosering. Legene på sin side, føler seg til en viss grad presset og påvirket fra legemiddelindustrien når det gjelder medikamentvalg, og av pasienter for å skrive ut medisiner på blå resept. Leger kan også føle seg presset mellom økonomiske hensyn overfor pasienten kontra det offentlige.

Mer riktig kostnadsnivå

Statskonsult får gjennom undersøkelsen inntrykk av at blåreseptordningen på mange måter fungerer bra, men at enkelte tiltak bør settes i verk for at den skal fungere enda bedre. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med reduserte utgifter, men heller et mer riktig utgiftsnivå, ifølge rapporten.

Inn i medisinstudiet

En revidering av regelverket, samt bedre informasjon fra trygdeetaten om endringer som gjøres, er noen av tiltakene Statskonsult anbefaler settes i verk. Helseminister Ansgar Gabrielsen tok også selvkritikk på flere punkter rundt myndighetenes informasjonsarbeid om legemidler og regelverk, da han presenterte Legemiddelmeldingen nylig.

Andre tiltak som foreslås er å styrke den nøytrale legemiddelinformasjonen, vektlegging av trygdemedisin i medisinstudiet og samlokalisering av oppgjørskontor og legekontor.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media