Flere spesialister gir ikke bedre helseeffekt

En amerikansk studie publisert i Health Affairs nettutgave 15. mars, konkluderer med at innbyggere i fylker med flere spesialisthelsetjenester ikke har bedre helse eller lavere dødelighet enn innbyggere i kommuner med et dårligere spesialisthelsetilbud. Forskere ved John Hopkins Bloomberg School of Public Health og Universitetet i New York har sett på dødeligheten i nesten alle USAs over 3 000 fylker mellom 1996-2000. Studien viser at fylker med flere primærhelsetjenester har lavere dødelighet enn kommuner med et dårligere primærhelsetilbud, noe som underbygger tidligere studier. En økning på én allmennlege per 10 000 innbyggere viste en nedgang i dødelighet på 6 %.

Unødige prøver og inngrep

For spesialisthelsetjenester fant man ikke tilsvarende nedgang i dødeligheten. Resultatene viser også at et større antall spesialister påvirker lokalsamfunnet negativt, fordi flere pasienter dermed blir sendt til spesialist og gjennomgår unødvendige prøver og inngrep. I USA er spesialisters rolle annerledes enn i flere europeiske land, hvor pasienter i hovedsak bare er hos spesialist etter å ha fått henvisning fra en allmennlege. I USA derimot kan spesialister behandle pasienter for lidelser utenfor eget fagområde, noe som øker pasientens risiko. USA har også langt flere spesialister per innbygger enn land de kan sammenligne seg med.

Høyere risiko og kostnad

Et høyere antall spesialister gjør også at antall inngrep per lege går ned, noe som også øker risikoen for komplikasjoner og død.

- Det å ha for mange leger fører til unødvendig behandling og en høyere risiko for uheldige situasjoner. Å utdanne flere spesialister vil trolig ikke bedre folks helse, bare øke kostnadene. Utfordringen for helsevesenet i USA er å finne måter primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan samarbeide på, slik at helsetjenesten blir mer effektiv og rettferdig, sier leder av studien, Barbara Starfield.

- Svært interessant

Samfunnsmedisiner og leder for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Ola Jøsendal, sier studien viser svært viktige og interessante funn.

- Dette dokumenterer at når en velferdsstat som USA vurderer å bygge ut helsetjenestene, har det ingen hensikt å plassere ytterligere ressurser i spesialisthelsetjenesten. Den er allerede oppsvulmet og ineffektiv, sier Jøsendal til Tidsskriftet.

Som i Norge

- Høye kostnader i spesialisthelsetjenesten gir ingen eller helt marginale helsegevinster i et befolkningsperspektiv, sier Jøsendal.

- Hvis vi derimot puttet de samme midlene i primærhelsetjenesten ville man sett en økning i gjennomsnittlig levealder, og en bedring i folkehelsen, mener han.

Jøsendal mener situasjonen er den samme i Norge som i USA.

- Vi har en for stor og ineffektiv spesialisthelsetjeneste i Norge, og vi har for lite ressurser til forebyggende helsearbeid og primærhelsetjeneste. Helseministeren og legeforeningen må ta felles ansvar for å styre ressursene riktig, sier Ola Jøsendal.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media