Flere overlever med høyere cellegiftdose

Det viser resultater fra en amerikansk metaanalyse publisert i JAMA, og omtalt i BMJ. I studien analyserte forskerne data fra fire randomiserte kliniske studier på brystkreft mellom 1975 og 1999. Hver studie sammenlignet høyt doserte kurer med lavere doserte cellegiftkur. Totalt inngikk 6 500 kvinner i alle aldre i studien, over en gjennomsnittsperiode på 10 år. Alle hadde brystkreft med påvist lymfeknutespredning.

Flere overlever

Resultatene viser at mengden cellegift var signifikant forbundet med sykdomsfri overlevelse og totaloverlevelse. Pasienter som ble behandlet med en mer intensiv cellegiftkur hadde 22 % mindre risiko for tilbakefall enn pasienter som fikk mindre cellegift.

God effekt hos eldre

Tabell
Mengden cellegift er signifikant forbundet med sykdomsfri overlevelse og totaloverlevelse ved brystkreft, ifølge ny studie. Illustrasjonsfoto

Effekten var tydelig i alle aldersgrupper, men mest tydelig for de eldste pasientene. Risikoen for tilbakefall var 18 % lavere ved høyt doserte kontra lavt doserte cellegiftkur for kvinner som var 50 år eller yngre, 20 % lavere i alderen 51-64 år og 42 % lavere for kvinner over 64 år. Dødsfall som følge av cellegiften øker noe med alderen, men ikke betydelig. Mens 0,2 % av pasientene under 50 år døde av behandlingen, var det tilsvarende tallet 1,5 % for kvinner over 64 år.

- Eldre pasienter med god helse tåler vanlige cellegiftkurer, og også mer intensive kurer, nesten like bra som yngre pasienter, sier førsteforfatter av studien, professor Hyman Muss ved Vermont Cancer Center i USA.

- Må tilbys cellegift

Til tross for dette blir eldre pasienter med ellers god helse ofte ikke tilbudt cellegift.

- Og når cellegift blir tilbudt disse pasientene, får de gjerne en unødvendig lavere dose, slik at kuren blir mindre effektiv, sier Muss.

Forskerne er også bekymret over at så få eldre kvinner er med i brystkreftstudier. I deres materiale var bare 8 % av kvinnene over 64 år, til tross for at nærmere halvparten av de som rammes av sykdommen befinner seg i denne aldersgruppen. De konkluderer med at alder alene ikke bør være en grunn til å begrense bruken av cellegift hos kvinner med god helse.

- Viktige poenger

Erik Wist ved onkologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, sier det etter hvert er kommet mange studier som har vist at det å opprettholde doseintensitet og dosedensitet er viktig for utfallet av adjuvant
behandling.

- Samtidig er det også slått fast at å gå opp i svært høye cellegiftdoser som krever autolog stamcellestøtte ikke gir noe ekstra. Kanskje tvert i mot, sier Wist til Tidsskriftet.

Han mener denne metastudien tar for seg meget vidt forskjellige regimer hvorav flere er forlatt og erstattet med bedre regimer.

- Men forfatterne har viktige poenger. Man skal ikke vanne ut adjuvant cellegiftbehandling. Man må prøve å opprettholde de planlagte doser i behandlingen og ikke forlenge intervallet mellom kurene, sier han.

Vinningen opp i spinningen

Norsk bryskreftgruppe (NBCG) har derfor tatt til orde for økt bruk av granulocyttkolonistimulerende faktor
(G-CSF) for å kunne oppnå det. De har også anbefalt høyere doser av cellegiften epirubicin i
behandlingen av kvinner med HER2-positive kreftsvulster. Det er spesielt denne gruppen som har nytte av høyere doseintensitet, ifølge Wist.

- Når det gjelder adjuvant cellegiftbehandling av eldre, hevet NBCG grensen fra 65 til 70 år for vel et år tilbake. Det er ikke noe problem å gjennomføre det, men man må selvfølgelig skjele til pasientenes allmenntilstand. Det synes å være en høy behandlingsrelatert mortalitet for
de eldste i denne studien - hele 1,5%. Det understreker at hvis man både går opp i dose og opp i alder, kan man risikere at vinningen går opp i spinningen, påpeker Erik Wist.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media