Endrer behandling for brystkreftopererte

Norsk brystkreftgruppe (NBCG) har bestemt seg for å gjøre endringer i bruk av adjuvant endokrin terapi for brystkreftopererte kvinner. Den viktigste endringen er behandlingen for postmenopausale kvinner, hvor det nå anbefales at pasienten behandles med tamoxifen i inntil to år for så å gå over til aromtaseinhibitor/inaktivator (AI).

Fem sterke studier

Årsaken er fem store studier som viser at det for disse pasientene er bedre effekt av tredjegenerasjonsaromtasehemmere enn tamoxifen som førstelinjebehandling. Foreløpig er tre av studiene publisert, i henholdsvis Lancet (ATAC-studien) og New England Journal of Medicine (IES-studien og MA17-studien).
I tillegg er to store studier presentert ved sentrale internasjonale brystkreftmøter.

Ikke lenger gullstandard

- Tamoxifen har vært gullstandarden innen endokrin terapi i over 20 år, men nå har det vist seg at å å skifte over til annen behandling etter en viss tid klart vil gi bedret residivfri overlevelse. Vi tror dette på sikt vil føre til at dødeligheten av brystkreft i disse gruppene går ned, sier leder av NBCG, professor Erik Wist, til Tidsskriftet.

Klar fordel

Studiene inkluderer til sammen nærmere 20 000 brystkreftopererte kvinner, og viser at aromtastasehemmere har en positiv effekt sammenliknet med tamoxifen når det gjelder blant annet sykdomsfri overlevelse og risiko for residiv.

- Alle studiene viser en fordel for aromatasehemmere sammenliknet med tamoxifen. Enkelte miljøer anbefaler å begynne direkte på aromatasehemmere, men siden tamoxifen har enkelte gunstige effekter anbefaler NBCG at pasientene får dette i to år før det skiftes til aromtaseinhibitor/inaktivator (AI) i tre år, sier Wist.

Bør unngås hos noen

Pasienter som allerede har fått tamoxifen i mer enn to år, bør få tilbud om AI i ytterligere tre år, heter det i anbefalingene. I enkelte tilfeller bør AI helt erstatte tamoxifen.

- Dette gjelder for kvinner som har HER-2-positive svulster og for kvinner med kontraindikasjoner mot tamoxifen, som disposisjon for dyp venetrombose og lungeemboli. Hos pasienter med høy risiko for kardiovaskulær sykdom bør aromtaseinhibitor/inaktivator brukes med forsiktighet, siden to av studiene viser en økning i kardiovaskulær mortalitet, sier Erik Wist.

Hvert år får mer nærmere 3 000 kvinner diagnosen brystkreft, og det lever rundt 25 000 brystkreftopererte kvinner her i landet. Et flertall av disse er postmenopausale.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media