Avgjørende å bli trodd av legen

I sin doktoravhandling ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo, har sosiolog Anne Werner, tidligere forsker ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, studert hvordan kvinner med kroniske muskelsmerter håndterer opplevelsen av ikke å bli møtt med forståelse og respekt av legen. Kroniske muskelsmerter, som for eksempel fibromyalgi, er helseplager som oppfattes som ubestemte av lege og helsevesen. Kvinnene opplever kroppslige smerter, men legen finner ikke tegn på diagnostiserbar sykdom. Langt flere kvinner enn menn får diagnosen fibromyalgi, som ifølge en norsk tidligere studie (1) har lav status både blant leger og folk flest.

Tabell
Anne Werner har skrevet doktoravhandling om helseplager som oppfattes som ubestemte av lege og helsevesen. Foto Lasse Torgersen

På verdigheten løs

Også tidligere studier har vist at denne pasientgruppen har mange negative erfaringer fra legekonsultasjonen. Werner har intervjuet 10 kvinner med kroniske muskelsmerter med ulik alder, bakgrunn og sykdomserfaring.

- Pasientene jobber hardt for å bli trodd og forstått av legen. Å ikke bli tatt på alvor går på verdigheten løs for kvinner med helseplager som oppfattes som ubestemte. De sliter med å finne en balanse mellom å være sterke og svake, mellom å være pågående og tilbakeholdne i konsultasjonen, og de anstrenger seg for at helseplagene skal bli forstått som medisinske sykdommer snarere enn som tegn på psykisk ubalanse, sier Werner til Tidsskriftet.

Dermed rettes all fokus mot kampen for troverdighet. Dette går på bekostning av arbeidet for å forsone seg med et liv med kroniske plager.

Å bli trodd gir styrke

- Kvinnene jeg intervjuet beskriver hvordan det å bli møtt med en anerkjennende holdning i et behandlingsopplegg har styrket deres tilfriskningsprosess, og gjort at de har kunnet tilpasse seg og akseptere plagene. De trenger ikke lenger bruke alle sine krefter på å kjempe for å bli trodd. Å bli tatt på alvor av legen kan være den støtten de trenger for å mobilisere nok krefter til å leve med plagene, sier Werner.

Den enkelte lege kan bli flinkere i møtet med kvinner med ubestemte helseplager, mener hun, og understreker samtidig at mange kvinner med kroniske muskesmerter får god hjelp. Hun mener løsningen på vanskelighetene også krever endringer innen medisinen selv, på makronivå.

Forskernettverk

Studien inngår i et forskernettverk som ledes av professor Kristi Malterud ved Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen. Malterud har, i samarbeid med blant andre Werner, gitt ut boken Kvinners ubestemte helseplager. Werner disputerte for graden dr philos ved Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo 23. februar.

Litteratur

1. Album D. Sykdommers og medisinske spesialisters prestisje. Tidsskr Nor Lægeforen 1991; 111: 2127 – 33.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media