- Sykehus uvitende om pasientrettigheter

Til sammen 3 100 pasienter og pårørende tok kontakt med pasientombudene i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold i 2004. Nesten 60 % av henvendelsene kommer fra kvinner, og drøyt én av tre kommer fra pårørende. De fleste henvendelsene gjelder somatikk, men psykiatri utgjør en økende andel.

Rom for forbedring

Alle henvendelsene, og ombudenes oppfølging av disse, gjør at pasientombudene får viktig informasjon om hvor det finnes svikt og svakheter i behandlingen av pasienter.

- De pasientene som henvender seg til oss utgjør en liten andel av alle pasienter som faktisk behandles ved sykehusene i regionen, men på de områdene vi har beskrevet er det absolutt rom for forbedring, sier pasientombud i Akershus, Irma Iversen, til Tidsskriftet.

Innsynsrett og dobbeltdiagnose

Blant annet er det pasientombudenes erfaring at mange sykehus ikke har fått til ordningen med pasientansvarlig lege.

- Den lovpålagte ordningen med pasientansvarlig lege er dessverre noe som misforstås. Mange forveksler dette med medisinsk ansvarlig lege, men det er ikke det samme, sier Iversen.

Pasienter nektes innsyn i sin journal, til tross for at de har innsynsrett, pasienter og pårørende får for dårlig informasjon, og behandlingstilbudet for rusmiddelavhengige med psykiatrisk lidelse – såkalt dobbeltdiagnose – er utilstrekkelig. Dette er det mest alvorlige, ifølge pasientombudene.

- Det som er mest skremmende er at personer med dobbeltdiagnose er innlagt så kort tid. I mange tilfeller er det dessuten ikke et behandlingstilbud på plass i pasientens kommune. Retten til individuell plan skal være et middel for å forhindre nettopp dette, sier Iversen.
Men mange ansatte i psykiatrien kjenner i liten grad til retten til individuell plan, ifølge årsmeldingen fra pasientombudene.

Får ikke velge sykehus

Vurderingsgarantien på 30 dager misforstås av sykehusene og fritt sykehusvalg er ikke alltid en realitet.

- Pasientombudene erfarer at det legges mange hindringer i veien slik at pasientene ikke får velge behandlingssted. Ressurser brukes som argument, og man viser til at kapasiteten er begrenset. Særlig i psykiatrien har retten til fritt sykehusvalg møtt uttalt motstand, heter det i årsmeldingen.

Blinde i ventetiden

Omorganiseringen av sykehusene har ført til uheldige bivirkninger som rot i ventelistene, urimelig lang ventetid, avlyste operasjoner og forsinkede prøvesvar. Sammenslåingen av øyeavdelingene ved Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus gjorde at pasienter med netthinneløsning fikk for sen behandling. Dette førte til at de fikk svekket syn eller ble blinde, ifølge årsmeldingen

Ikke bare negativt

Irma Iversen understreker at situasjonen ikke er utelukkende negativ, og at dette er situasjonen i enkelte avdelinger i enkelte sykehus. Mange av henvendelsene ombudene får inn dreier seg bare om spørsmål blant annet om hvor man kan henvende seg.

- Mange ringer oss tilbake og takker for at vi satte dem på rett spor. De forteller at de fikk god informasjon fra sykehuset når de visste hvem de skulle snakke med, sier Iversen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media