Svikt i psykiatri og rusbehandling

Slik oppsummerte helsedirektør Lars E. Hanssen situasjonen da han i dag la frem Statens Helsetilsyns tilsynsmelding for 2004. Rapporten er laget på bakgrunn av et landsomfattende tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester.

- Det er en gjennomgående svikt innen psykisk helsevern og sosiale tjenester til rusmisbrukere. Situasjonen gir grunn til bekymring, sier Hanssen.

Nedslående om rusmisbrukere

Tabell
Helsetilsynet har blant annet avdekket en svikt i helsetjenesten til asylsøkere og flyktninger med psykiske lidelser, ifølge årets tilsynsmelding.

Tilsynet med de sosiale tjenestene til rusmiddelmisbrukere i 58 av landets kommuner har gitt nedslående resultater. En av fire kommuner har ikke sikret at denne gruppen mennesker får opplysninger, råd og veiledning som kan hjelpe dem med sosiale problemer. Mange har ikke tilrettelagt de sosiale tjenestene for rusmiddelmisbrukere, og dermed får ikke personer med stort behov for hjelp nettopp denne hjelpen. Blant annet er det vanskelig å få tak i støttekontakter, og informasjonsmateriell er rettet mot eldre og funksjonshemmede.

Mange mangler botilbud

Når det gjelder muntlige søknader til pleie- og omsorgstilbud, avslås eller tildeles dette muntlig, uten skriftlig behandling. I enkelte tilfeller er ikke innvilgede tjenester iverksatt.

- Dette var skuffende resultater, og noe vi ser svært alvorlig på. Kommunenes ansvar må tydeliggjøres og de sentrale myndigheter må følge opp på flere områder, sier Hanssen.

Han understreker at det er stor forskjell mellom kommunene. Litt over halvparten av kommunene klarte å skaffe de rusavhengige en bolig, men i flere tilfeller var botilbudet knyttet til en campingplass eller hoteller, hvor kapasiteten er begrenset og hvor rusmisbrukere nektes adgang.

Tvang og rom på deling

Psykiatriske pasienter kan fremdeles risikere å bli plassert i rom som ikke er beregnet for pasienter, eller de må dele rom med andre til tross for rett på enerom. Helsetilsynet mener dette også gjelder pasienter som er tvangsinnlagt, og er bekymret over funnene. Rundt en tredel av innleggelsene innen psykisk helsevern skjer ved bruk av tvang, men det finnes ikke gode data som viser omfanget av tvangsbehandling.

- Det er grunn til å stille spørsmål om forutsetningene for bruk av tvang er oppfylt i enkelte av de kartlagte institusjonene, heter det i Tilsynsmeldingen.

Asylsøkere trenger oppfølging

Helsetilsynet har også avdekket en svikt i helsetjenesten til asylsøkere og flyktninger med psykiske lidelser.

- Nyankomne med psykiske lidelser blir i varierende grad oppdaget og tatt hånd om. Dette er ikke et uttrykk for generell svikt i psykisk helsevern for flyktninger og asylsøkere. De rammes ikke i større grad enn etniske nordmenn, men manglende oppfølging kan få større konsekvenser for denne gruppen, sier Lars E. Hanssen.

Tidligere saker relatert til Tilsynsmeldingen for 2004:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media