Snakker for lite med schizofrenipasientene

- Det er ikke tradisjon for å vektlegge subjektiv erfaring i medisinsk forskning, mener Geir Lorem, amanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Tromsø.

Relasjonelle forhold

Tabell
Geir Lorems doktoravhandling ser på schizofrene pasienters relasjonelle problemer. Foto M Slezkina

Han har nylig avlagt sin doktoravhandling i filosofi, Withdrawal and exclusion. A study of the spoken word as means of understanding schizofrenic patients, hvor han har sett på kommunikasjonen mellom pasienter med schizofreni og omverdenen – deriblant leger.

I prøveforelesningen valgte Lorem emnet Hvorfor gjør ikke folk som legen sier? Her har han gjennomgått vitenskapelig litteratur på feltet, og funnet at en stor del psykotiske pasienter ikke tar medikamentene legen har forskrevet, da fortrinnsvis neuroleptika.

- I mitt artikkelsøk fant jeg få undersøkelser hvor pasientene ble spurt rett ut om hvorfor de ikke tok medisin. Annenhver pasient unngår å ta disse medisinene, og det finnes lite forskning som stiller det enkle spørsmålet om hvorfor dette skjer, forteller han til Trømsøflaket, universitetets avis. Relasjonelle problemer kan ifølge Lorem, være med å forklare hvorfor schizofrene pasienter ikke gjør som legen sider.

- Hør på pasientene

Lorem gjorde feltarbeid ved en psykiatrisk avdeling i 18 måneder, hvor informantene var pasienter og personale. I doktoravhandlingen gir han en beskrivelse av de relasjonelle problemene denne pasientgruppen kan ha, og hvordan man bør forholde seg til det pasientene forteller.

- Både behandlingsmessig og rent menneskelig sett er det viktig for schizofrene pasienter å bli snakket med, sier Geir Lorem til Tidsskriftet. Dette kan bidra til å nærme seg pasientens problemstillinger.

- Flere pasienter klaget over at de prøvde å forklare noe viktig, men at samtalen raskt ble penset over på for eksempel snakk om medikamenter. Samtidig fortalte personalet at de ofte slites mellom institusjonelle plikter og det å følge pasientene i alle deres ønsker og behov, sier Lorem.

Han håper arbeidet hans kan bidra til at pasienter med schizofreni får en annen type behandling enn i dag, og at kommunikasjon og forståelse blir en mer vesentlig faktor.
Geir Lorem disputerte 18. februar. Avhandlingen er tverrfaglig, men er finansiert av Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media